mask

Chính phủ ban hành Nghị định mới về công tác quốc phòng

Chính phủ vừa ban hành nghị định số 168/2018/NĐ-CP về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương.

Nghị định này quy định chi tiết Điều 16, Luật Quốc phòng năm 2018 về nội dung công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương; Ban Chỉ huy Quân sự bộ, ngành Trung ương, cơ quan thường trực công tác quốc phòng của địa phương; trách nhiệm, mối quan hệ của bộ, ngành Trung ương, địa phương và kinh phí đảm bảo công tác quốc phòng.

Bộ CHQS Nghệ An kiểm tra điều lệnh, bắn súng AK Ảnh minh họa
Bộ CHQS Nghệ An kiểm tra điều lệnh, bắn súng AK Ảnh minh họa

 Nghị định này áp dụng với các các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan của Đảng ở Trung ương, cơ quan Trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cơ quan Trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân; Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tập đoàn, tổng công ty do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, địa phương.

Nghị định 168/2018/NĐ-CP gồm 7 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 14/2/2019.

Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 168/2018/NĐ-CP có hiệu lực.

Bãi bỏ Điều 10, 11,13;  khoản 7, 8 Điều 16 quy định về phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ đối với Chỉ huy  trưởng, Chính trị viên, Phó chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự bộ, ngành Trung ương; Khoản 2, 3 Điều 24 quy định về chế độ báo, tạp chí cho Ban Chỉ huy Quân sự bộ, ngành Trung ương tại Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết, biện pháp thi hành một số điều Luật Dân quân tự vệ.

Tin mới