mask

Nghệ An yêu cầu tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn hỏa tốc gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan về việc thực hiện một số giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An yêu cầu tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19 ảnh 1
Ảnh minh họa.

Để đảm bảo an toàn cho các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh (sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa) nhằm góp phần phòng, chống dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung sau:

Tại Bộ phận một cửa các cấp, căn cứ tình hình số lượng, tần suất giao dịch TTHC của cơ quan, đơn vị bố trí nhân sự hợp lý và áp dụng các biện pháp, các điều kiện cần thiết cho việc phòng, chống lây nhiễm để phục vụ hiệu quả, thuận lợi đối với các trường hợp tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC trực tiếp;  Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo địa chỉ: dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo địa chỉ: dichvucong.nghean.gov.vn; nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích tại các điểm giao dịch trực thuộc Bưu điện Nghệ An. Chỉ nộp hồ sơ trực tiếp trong trường hợp thực sự cần thiết, cấp bách để hạn chế tối đa việc tổ chức, cá nhân phải đến trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Có giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ kê khai hồ sơ cho cá nhân, tổ chức nộp trực tuyến, qua đường bưu điện được dễ dàng thuận lợi. Liên kết đến Công Dịch vụ công của tính theo địa chỉ dichvucong nghean.gov.vn tại vị trí nổi bật của Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để cá nhân, tổ chức thuận lợi trong việc nộp hồ sơ trực tuyến. Công khai kịp thời số điện thoại, địa chỉ email của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa các cấp trên Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và nơi giải quyết TTHC để tư vấn, hướng dẫn khi tổ chức, cá nhân cần hỗ trợ. Nếu công chức, viên chức cơ quan, đơn vị nào thiếu trách nhiệm, gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung thêm các dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền quản lý, đặc biệt những TTHC có thành phần hồ sơ đơn giản để đề nghị cơ quan có thẩm quyền cập nhật lên Cổng dịch vụ công của tỉnh.

Giao UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo; Tăng cường công tác truyền thông trên đài phát thanh cơ sở để tổ chức, cá nhân biết và nộp hồ sơ TTHC trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và nắm bắt kịp thời việc giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Thường trực theo dõi, hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các cơ quan, đơn vị trong việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công của tỉnh; Báo cáo kịp thời UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện và danh sách các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện còn hình thức, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ.

Giao Sở Thông tin  và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và nắm bắt kịp thời việc giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng thực hiện tốt công tác tuyên truyền để tổ chức, cá nhân tăng cường nộp hồ sơ TTHC trực tuyến hoặc nộp hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…

Ngoài ra, UBND tỉnh giao các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện các nội dung liên quan.

Tin mới