mask

4 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2018

(Baonghean.vn) - Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất ngành xây dựng; Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Các trường hợp tổ chức tín dụng giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt… là những chính sách mới, quy định nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2018.

1. Các trường hợp tổ chức tín dụng giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt

4 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2018 ảnh 1

Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 21/2017/TT-NHNN về quy định phương thức giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

 Theo đó, tổ chức tín dụng được xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay bằng tiền mặt trong các trường hợp:

 Khách hàng thanh toán, chi trả cho bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

  Khách hàng là bên thụ hưởng (không bao gồm pháp nhân) đáp ứng các điều kiện dưới đây:

 + Không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán;

 + Đã ứng vốn tự có để thanh toán, chi trả các chi phí thuộc chính phương án, dự án kinh doanh hoặc phương án, dự án phục vụ đời sống được tổ chức tín dụng cho vay quyết định cho vay theo quy định của pháp luật.

 Khách hàng phải gửi cho tổ chức tín dụng cho vay văn bản cam kết của bên thụ hưởng về việc bên thụ hưởng không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

 Thông tư 21/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 02/4/2018.

2. Trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường đối với cơ sở sản xuất ngành xây dựng

4 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2018 ảnh 2

Từ ngày 01/4/2018, Thông tư 02/2018/TT-BXD quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng bắt đầu có hiệu lực.

 Theo đó, quy định các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất sản phẩm cơ khí xây dựng có trách nhiệm báo cáo công tác bảo vệ môi trường như sau:

 - Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo mẫu tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này định kỳ 01 lần/năm và gửi về Sở Xây dựng trước ngày 31/12 hàng năm.

- Cập nhật và lưu trữ các thông tin, dữ liệu của báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại địa chỉ trang thông tin điện tử: http://dulieumoitruong.xaydung.gov.vn.

3. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới trong lĩnh vực giao thông đường bộ

4 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2018 ảnh 3

Thông tư 31/2017/TT-BGTVT (có hiệu lực từ ngày 01/4/2018) ban hành một số quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới về phụ tùng của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, cụ thể:

 - Quy chuẩn số QCVN 32:2017/BGTVT về kính an toàn của xe ô tô.

 - Quy chuẩn số QCVN 34:2017/BGTVT về lốp hơi của xe ô tô.

 - Quy chuẩn số QCVN 35:2017/BGTVT về đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ,

 Đồng thời, Thông tư này cũng bãi bỏ khoản 1, 3 Điều 1 Thông tư 57/2011/TT-BGTVT và khoản 1 Điều 1 Thông tư 39/2010/TT-BGTVT.

4. Các loại hình tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan

4 chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 4/2018 ảnh 4

Theo Nghị định 22/2018/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 10/4/2018) về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) thì tổ chức tư vấn, dịch vụ quyền tác giả, quyền liên quan bao gồm:

 Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật về doanh nghiệp.

 Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo pháp luật về hợp tác xã.

 Đơn vị sự nghiệp.

 Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo pháp luật về luật sư, trừ:

 + Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài;

 + Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài;

 + Công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh giữa tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài.

Tin mới