mask

Các báo cáo, nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII

(Baonghean.vn) - Tại Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kiến sẽ xem xét, thông qua 24 báo cáo và 25 nghị quyết.

 I. CÁC BÁO CÁO TRÌNH KỲ HỌP    

01. Báo cáo của UBND tỉnh về kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

02. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; việc thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2020 về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

03. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thực hiện Thông báo kết luận phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII.

Các báo cáo, nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 1
Toàn cảnh kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ảnh tư liệu: Thành Duy

04. Báo cáo của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

05. Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền, ý kiến, kiến nghị của Nhân dân địa phương; đề xuất, kiến nghị với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh những vấn đề cần thiết.

06. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tóm tắt nội dung các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp.

07. Báo cáo của UBND tỉnh tóm tắt nội dung các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình kỳ họp.

08. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về kết quả thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

09. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

10. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

11. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Các báo cáo, nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 2
Lễ ký kết biên bản thỏa thuận đầu tư của Tập đoàn JuTeng (Đài Loan) vào KCN Hoàng Mai 1. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

12. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

13. Báo cáo của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

14. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

15. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

16. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

17. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

18. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Các báo cáo, nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 3
Trao 500 triệu đồng quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh phục vụ công tác phòng, chống dịch của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh tư liệu: Thanh Lê

19. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh về công tác  6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

20. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

21. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

22. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

23. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác của ngành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 

24. Các Báo cáo của UBND tỉnh về tiếp thu, giải trình các vấn đề liên quan đối với các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND tỉnh trình sau thẩm tra của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP

01. Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

02. Nghị quyết định hướng hoạt động của HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

03. Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh Nghệ An năm 2022.

04. Nghị quyết về giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 17 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Các báo cáo, nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 4
Toàn cảnh cuộc tiếp xúc giữa HĐND tỉnh với cử tri tại huyện Nam Đàn. Ảnh tư liệu: Nguyên Sơn

05. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021.

06. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 1).

07. Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Nghệ An.

08. Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

09. Nghị quyết về điều chỉnh và bãi bỏ chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh).

11. Nghị quyết phê chuẩn Kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 5 năm 2021 - 2025 tỉnh Nghệ An.

12. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3, Điều 62, Luật đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Khoản 1, Điều 58, Luật Đất đai để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

14. Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

15. Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thị xã Cửa Lò phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025.

Các báo cáo, nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 5
Hạ tầng Khu Kinh tế Đông Nam đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhà đầu tư. Ảnh tư liệu: Thành Cường

16. Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An đến năm 2040.

17. Nghị quyết xử lý kết quả rà soát Nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành từ ngày 31/12/2020 trở về trước.

18.Nghị quyết bãi bỏ các Nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An.

19. Nghị quyết về tổng số người làm việc hưởng lương từ ngân sách, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên và tổ chức Hội năm 2022.

20. Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên xóm ở các xã thuộc các huyện Anh Sơn, Diễn Châu, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Nghĩa Đàn, Thanh Chương và thành phố Vinh.

21. Nghị quyết quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và mức trợ cấp ngày công đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

22. Nghị quyết phê duyệt Đề án tổ chức, xây dựng và hoạt động của lực lượng Dân quân tự vệ, giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Các báo cáo, nghị quyết dự kiến trình Kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh khóa XVIII ảnh 6
Một góc thành phố vinh. Ảnh tư liệu

23. Nghị quyết đặt tên đường và điều chỉnh chiều dài tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đợt 6.

24. Nghị quyết đặt tên đường trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đợt 2.

25. Nghị quyết Quy định chế độ dinh dưỡng và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An.

26. Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập thuộc các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Tin mới