mask

Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với Công an xã theo Nghị định 73/2009/NĐ-CP

(Baonghean.vn) - Thực hiện Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Công văn số 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của Bộ Công an về việc hướng dẫn chi trả trợ cấo một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP; Liên ngành Sở Nộ vụ, Công an tỉnh, Sở Tài chính và BHXH tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số  73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2016 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:

1.     Đối tượng áp dụng:

-         Đối với Trưởng Công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp 1 lần.

-         Đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp 1 lần.

-         Đối tượng được nghỉ chính đáng là do sức khỏe không đáp ứng được yêu cầu công tác; do hoàn cảnh gia đình có khó khăn (kinh tế khó khăn, gia đình neo đơn) hoặc ra nước ngoài để định cư, không vi phạm kỷ luật, tự nguyện xin nghỉ việc và được cấp có thẩm quyền xét, quyết định cho nghỉ việc.

2.     Chế độ được hưởng

2.1.   Đối tượng đã tham gia Bảo hiểm xã hội: Thực hiện theo Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày11/11/2015 của Chính  phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc (gọi tắt là Nghị định số 115/2015/NĐ-CP).

a.     Điều kiện hưởng:

Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định số 115/2015/NĐ-CP mà có yêu cầu thì được hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

-         Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại Khoản 5, Điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

-         Sau 01 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH;

-         Ra nước ngoài để định cư;

-         Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

b.     Mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

-         1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014;

-         02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

-         Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

2.2.   Đối tượng chưa tham gia BHXH: Công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng tiền phụ cấp bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) trước thời điểm nghỉ việc.

3.     Cách tính trợ cấp 1 lần cho Công an xã nghỉ việc vì lý do chính đáng theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ.

a)     Đối với Trưởng Công an xã là Công chức cấp xã, thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ năm 1998 (theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ cấp xã, phường, thị trấn), vì vậy, Trưởng Công an xã được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật BHXH tại thời điểm chi trả.

b)    Đối với Phó Trưởng Công an xã và Công an viên:

-         Trường hợp Phó Trưởng Công an xã và Công an viên đủ điều kiện hưởng chính sách BHXH (đối tượng đã tham gia đóng BHXH) thì thực hiện theo Luật BHXH.

-         Trường hợp Phó Trưởng Công an xã và Công an viên chưa đủ điều kiện hưởng BHXH (đối tượng chưa tham gia BHXH) có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần.

4.     Kinh phí chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã

-         Đối với thời gian đã tham gia đóng BHXH nguồn kinh phí do quỹ BHXH đảm bảo.

-         Đối với thời gian chưa tham gia đóng BHXH nguồn kinh phí chi trả do ngân sách địa phương đảm bảo theo quy định của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ.

5.     Trách nhiệm thực hiện

a)     Công an tỉnh:

Hướng dẫn, chỉ đạo Công an cấp huyện xác nhận đối tượng là Công an xã chưa đủ điều kiện hưởng BHXH (đối tượng chưa tham gia đóng BHXH) có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên; đồng thời phối hợp với chính quyền cấp huyện tham mưu giải quyết chế độ cho các đối tượng.

b)    Sở Nội vụ

-         Tiếp nhận và thẩm định, xét duyệt hồ sơ của các đối tượng có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên chưa đủ điều kiện hưởng BHXH (đối tượng chưa tham gia đóng BHXH) do Ủy ban nhân dân cấp huyện trình. Tổng hợp kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định và báo cáo UBND tỉnh giải quyết kinh phí cho các đối tượng.

-         Hồ sơ thẩm định bao gồm:

+ Tờ trình của UBND cấp huyện.

+ Danh sách trích ngang.

+ Quyết định bố trí công tác và quyết định nghỉ việc của cấp có thẩm quyền.

+ Hồ sơ quá trình công tác gồm: Lý lịch cán bộ, lý lịch đảng viên.

+ Các giấy tờ khác liên quan: Bảng lương nhận phụ cấp hàng tháng…

c)     Sở Tài chính

Căn cứ kết quả thẩm tra hồ sơ về đối tượng và kinh phí thực hiện chế độ, chính sách do Sở Nội vụ cung cấp, Sở Tài chính thẩm định kinh phí thực hiện chế độ, chính sách. Đồng thời, tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho đối tượng.

d)    Cơ quan BHXH

-         Thực hiện giải quyết và chi trả chế độ BHXH một lần cho đối tượng có thời gian tham gia BHXH theo quy định của Luật BHXH.

-         Hồ sơ thẩm định bao gồm:

+ Sổ BHXH;

+ Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần (mẫu số 14-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016).

Hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ BHXH nộp tại cơ quan BHXH cấp huyện nơi cư trú.

6.     Thời gian thực hiện

Hướng dẫn liên ngành được thực hiện từ 01/10/2016.

BHXH tỉnh Nghệ An

Tin mới