mask

Đề xuất sếp ngân hàng yếu kém chỉ được thưởng nửa tháng lương

Khi hoàn thành các chỉ tiêu, lãnh đạo các nhà băng yếu kém mới được thưởng tối đa 0,5 tháng lương, theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định về một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu. Đây là những tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định của luật. 

Dự thảo đề xuất việc chi khen thưởng cho nhân sự quản lý, người lao động tại các tổ chức này tối đa bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực tế thực hiện trong năm với điều kiện đơn vị đó hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ cấu lại và hiệu quả hoạt động của năm được Ngân hàng Nhà nước giao hoặc phê duyệt. Tổ chức tín dụng yếu kém phải xây dựng và công bố công khai quy chế khen thưởng.

Ngoài ra, đối với chi phí, các khoản chi phí khác của tổ chức tín dụng yếu kém được thực hiện theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

Tin mới