mask

Đổi mới công tác thanh tra đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới

(Baonghean) - Thời gian qua, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã quyết tâm đổi mới cách nghĩ, cách làm, năng động, sáng tạo, đoàn kết nhất trí, nỗ lực hết mình tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao. 

Đổi mới, sáng tạo

Trong chỉ đạo thực hiện công tác thanh tra thời gian qua có nhiều điểm đổi mới, sáng tạo đã đem lại hiệu quả cao cho ngành Thanh tra Nghệ An trong thực thi nhiệm vụ. Trong thanh tra hành chính đã chuyển việc thực hiện từng cuộc thanh tra riêng lẻ, rời rạc sang thanh tra theo từng chuyên đề và trên diện rộng, từ đó tổng hợp tình hình chung trên toàn tỉnh để đánh giá và đề xuất các kiến nghị, biện pháp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thanh tra và hạn chế phát sinh sai phạm, tiêu cực. Đồng thời, với cách làm này đã tạo điều kiện cho cơ quan Thanh tra chủ động trong sử dụng, bố trí thời gian để thực hiện các nhiệm vụ khác của mình; kết hợp tốt giữa công tác thanh tra theo kế hoạch và nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo khi được UBND tỉnh giao.

Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh.
Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Đồng thời thanh tra trách nhiệm gắn với thanh tra công vụ; luôn gắn việc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong thực hiện các quy định của pháp luật với thanh tra việc thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Qua đó đã thực sự đánh giá sâu sát trách nhiệm và hiệu quả làm việc của thủ trưởng và của từng cán bộ, công chức, làm chuyển biến rõ rệt nhận thức của các cấp, các ngành, nâng cao trách nhiệm và rút ngắn được thời gian thực hiện nhiệm vụ, công vụ; hạn chế phát sinh tiêu cực cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân và tổ chức, doanh nghiệp. Việc làm này được triển khai từ cơ quan Thanh tra tỉnh, sau khi có hiệu quả đã được nhân rộng và thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh.

Thực hiện các văn bản của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra và chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm; đồng thời hướng dẫn thanh tra các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra theo đúng định hướng; thực hiện rà soát, xử lý loại bỏ trùng lặp đối tượng, nội dung thanh tra giữa các đơn vị và thông báo kết quả rà soát đến các tổ chức thanh tra trong tỉnh. Kết quả 100% tổ chức thanh tra Nhà nước trong tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch thanh tra theo đúng chỉ đạo.

Tập trung thanh tra những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm 

Công tác thanh tra năm qua tập trung vào những lĩnh vực trọng điểm, nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực, tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm. Trong năm, toàn ngành đã tổ chức thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch, thanh tra chuyên đề diện rộng, thanh tra đột xuất, cụ thể: Thực hiện 287 cuộc thanh tra hành chính tại 1.128 đơn vị; đã phát hiện 741 đơn vị được thanh tra có vi phạm về kinh tế và kiến nghị xử lý với tổng số tiền 72,715 tỷ đồng; kiến nghị xử lý 13.772 m2 đất; kiến nghị xử lý hành chính đối với 95 tổ chức và 175 cá nhân có vi phạm; chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra hai vụ việc. Đồng thời thực hiện 1.105 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 10.643 cá nhân và 1.105 tổ chức. Qua thanh tra đã ban hành 4.371 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2.828 cá nhân và 1.533 tổ chức, với tổng số tiền xử phạt vi phạm là 14,475 tỷ đồng; đã nộp phạt 14,211 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 98,2%. Về thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng trong thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng toàn ngành đã thực hiện 82 cuộc tại 122 đơn vị; đã phát hiện 50 đơn vị có vi phạm, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 48 tập thể và 252 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 19 tập thể và 2 cá nhân có vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Cán bộ Thanh tra tỉnh thực hiện công tác nghiệp vụ.
Cán bộ Thanh tra tỉnh thực hiện công tác nghiệp vụ. Ảnh: Thanh Lê

Trong công tác thanh tra thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng được chú trọng hơn, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của thanh tra các cấp, các ngành. Về công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Ngành Thanh tra vừa làm tốt công tác quản lý nhà nước, vừa tham mưu các cấp, các ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và tạo được sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện theo dõi, tổng hợp dự báo tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở.

Đồng thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết nhiều vụ việc khiếu nại tồn đọng, phức tạp, kéo dài có hiệu quả. Kết quả, năm 2016, các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn toàn tỉnh đã tiếp 5.683 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo và kiến nghị, phản ánh, giảm 8,9% so với cùng kỳ. Tổng số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp là 390 vụ việc (giảm 15,8% so với cùng kỳ). Đến nay, các cấp, các ngành đã giải quyết được 375/390 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,2%.

 Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo phát hiện sai phạm 10.357 triệu đồng (trong đó: kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước: 437 triệu đồng, trả lại cho công dân 9.920 triệu đồng). Kiến nghị thu hồi về cho nhà nước 50m2 đất, trả lại cho công dân 385 m2 đất. Đề nghị các cấp có thẩm quyền kỷ luật hành chính 37 cá nhân có sai phạm; trả lại quyền lợi và minh oan cho 41 người; chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc và đã được cơ quan điều tra khởi tố vụ án về tội "tham ô tài sản".

Cùng với đó, ngành Thanh tra cùng các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp... và tiếp tục thực hiện các quy tắc về ứng xử đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo Luật Cán bộ, công chức, thực hiện Chỉ thị số 17 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 10/2013 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện khá đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. 

Thời gian tới, ngành Thanh tra tỉnh Nghệ An xác định phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn tình hình hiện nay của đất nước để có quyết tâm cao hơn, phát huy hơn nữa vai trò của thanh tra, không ngừng đổi mới và nâng cao hiệu quả trong hoạt động thanh tra, thực sự đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước.

Vi Văn Sửu 

Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An

Tin mới