mask

Sẽ trình HĐND tỉnh thông qua chế độ hỗ trợ người nghỉ việc do sáp nhập xóm

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, lập danh sách người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sáp nhập xóm gửi về Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chế độ hỗ trợ cho những người nghỉ việc do sáp nhập xóm theo quy định.
Sẽ trình HĐND tỉnh thông qua chế độ hỗ trợ người nghỉ việc do sáp nhập xóm ảnh 1
Khi kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự xóm mới, cần bố trí hài hòa nhân sự giữa các xóm sáp nhập. Ảnh minh họa: Thành Duy

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 6448/UBND-TH ngày 12/9/2019 giao nhiệm vụ cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã để thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-HĐND tỉnh ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh về việc sáp nhập, đổi tên xóm, khối, bản (gọi chung là xóm) ở các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn triển khai thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, giải quyết các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, đảm bảo Nghị quyết của HĐND tỉnh được triển khai kịp thời; các xóm, khối, bản sau khi sáp nhập sớm đi vào hoạt động ổn định, các hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân diễn ra bình thường, không để gây ra xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Đối với UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương căn cứ các quy định hiện hành, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nội dung của Nghị quyết; công bố, quán triệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh ở xã, xóm.

Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự các xóm. Trong đó, chỉ định Ban cán sự xóm lâm thời để điều hành hoạt động của xóm mới theo Nghị quyết của HĐND tỉnh và không thực hiện quy trình miễn nhiệm với Ban cán sự xóm cũ; hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện quy trình, thủ tục lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu giữ các chức danh Bí thư, Xóm trưởng và Trưởng Ban công tác Mặt trận ở xóm theo đúng các quy định hiện hành.

Trong quá trình lựa chọn nhân sự, cần lưu ý việc bố trí hài hòa nhân sự giữa các xóm sau khi sáp nhập, đảm bảo các xóm đều có người đại diện đảm nhận một trong 3 chức danh: Bí thư, Xóm trưởng và Trưởng Ban công tác Mặt trận. Quy trình bầu cử Xóm trưởng mới thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17/4/2008 của Chính phủ - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Bên cạnh đó, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, lập danh sách người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sáp nhập xóm gửi về Sở Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chế độ hỗ trợ cho những người nghỉ việc do sáp nhập xóm theo quy định.

Chỉ đạo UBND cấp xã khẩn trương rà soát cơ sở vật chất, nhà văn hóa, các thiết chế văn hóa - thể thao, các công trình công cộng… đồng thời, sắp xếp bố trí sử dụng một cách phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Trong quá trình này cần rà soát kỹ các công trình đang xây dựng dở dang hoặc đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư xây dựng, nếu không còn phù hợp với thực tiễn phục vụ hoạt động của xóm mới thì báo cáo kịp thời cho cấp có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các địa phương triển khai, hướng dẫn cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan thay đổi tên gọi của xóm…; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo khi có vướng mắc nảy sinh trong quá trình thực hiện.

Tin mới