mask

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các ngành, địa phương tăng cường quản lý bảo vệ rừng

(Baonghean.vn) - UNBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn gửi các ngành, các đơn vị về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TU ngày-11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

a
Ảnh minh họa

Nội dung công văn như sau: 

Thực hiện Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Sở Nông nghiệp &PTNT được giao nhiệm vụ là cơ quan thường trực thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TU ngày-11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Để triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch được giao tại Quyết định số 2860/QĐ-UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp &PTNT kính đề nghị các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung như sau:

Đối với các sở, ban ngành cấp tỉnh có liên quan được giao chủ trì các nội dung tại Quyết định số 2860/QĐ-UBND ban hành văn bản chỉ đạo, phân công các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai các nội dung tại Quyết định số 2860/QĐ- UBND ngày 21/6/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 11/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành, thị Chỉ đạo Hạt Kiểm lâm và các phòng chức năng của UBND huyện tham mưu thực hiện các nội dung tại mục X, Quyết định số 2860/QĐ-UBND của UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ tại mục 1 và 4 (thực hiện và hoàn thành báo cáo kết quả gửi về Sở NN &PTNT trước ngày 31/7/2016).

Thời gian thực hiện kế hoạch thực hiện Chỉ thị: Thời gian thực hiện từ nay và duy trì hàng năm giai đoạn 2016 - 2020;

Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TU của BTV Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp &Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá 3 năm, tổng kết đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TU.

 Chế độ thông tin báo cáo:

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thành, thị có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03- CT/TU (6 tháng 01 lần) gửi về sở Nông nghiệp &PTNT (qua Chi cục Kiểm lâm) để tổng hợp. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 20/6 và 20/12 hàng năm.

Giao Chi cục Kiểm lâm tổng hợp tham mưu cho Sở Nông nghiệp &PTNT báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03- CT/TU (6 tháng 01 lần), để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thời gian gửi báo cáo trước ngày 25/6 và 25/12 hàng năm.

Ngoài ra căn cứ vào tình hình diễn biến công tác quản lý bảo vệ rừng tại địa phương, đơn vị báo cáo nhanh để Sở NN &PTNT tổng hợp tham mưu xử lý, giải quyết những vấn đề bất cập, nổi cộm về công tác QLBVR;

Các văn bản chỉ đạo của các sở, ban ngành cấp tỉnh; Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo đối với công tác quản lý bảo vệ rừng của UBND các huyện, thành, thị gửi  đồng thời cho Chi cục Kiểm lâm để tổng hợp theo dõi đôn đốc.

Số điện thoại trực: (0383) 842710; Email: Kiemlamnghean@gmail.com.

Nhận được Công văn này kính đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tổ chức triển khai thực hiện.

                    Tràn Hải (tổng hợp)

Tin mới