Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An ban hành kế hoạch kiểm tra, sát hạch công chức

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu đối với những công chức có trình độ, năng lực yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, địa phương, đơn vị cần trao đổi, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Nếu không có tiến bộ thì xem xét giải quyết tinh giản biên chế theo quy định của pháp luật.

Ngày 9/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 212-KH/TU tổ chức kiểm tra, sát hạch công chức cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Nghệ An. 

Công chức được đánh giá theo 3 mức độ

Đối tượng được sát hạch là công chức đang công tác ở vị trí việc làm trưởng, phó phòng và tương đương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ  quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện (trừ đối tượng công chức là ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương).

Công chức đang công tác ở các vị trí việc làm thuộc nhóm chuyên môn nghiệp vụ, hiện giữ ngạch chuyên viên và tương đương, chuyên viên chính và tương đương trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

Nội dung kiểm tra, sát hạch gồm: Kiểm tra hồ sơ công chức, đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các trình độ khác của công chức cho phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhận. 

Lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳnh Lưu kiểm tra tại xã Quỳnh Châu. Ảnh minh họa: Thành Duy ảnh 1
Lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Quỳnh Lưu kiểm tra tại xã Quỳnh Châu. Ảnh minh họa: Thành Duy

Sát hạch, kiểm tra về kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin và kỹ năng giao tiếp của công chức; năng lực đề xuất, tham mưu giải quyết công tác chuyên môn theo các quy trình, quy định.

Kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; khả năng am hiểu về nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về ngành, lĩnh vực và các kiến thức cơ bản về lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ được giao.

Các kỹ năng xử lý tình huống thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ.

Hình thức kiểm tra, sát hạch là sẽ kiểm tra thực tế trên hồ sơ công chức đối với các văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức quản lý Nhà nước, an ninh, quốc phòng, tin học, ngoại ngữ. 

Công chức được kiểm tra, sát hạch trực tiếp tham gia 3 phần thi gồm: 

Phần 1: Trắc nghiệm kiến thức chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính Nhà nước; công chức; công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực; chức trách, nhiệm vụ của công chức. Thang điểm 100

Phần 2: Giải quyết 1 tình huống sự việc thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ (yêu cầu thực hiện trên máy vi tính để kết hợp kiểm tra kỹ năng soạn thảo văn bản, sử dụng công nghệ thông tin của công chức). Thang điểm 100

Phần 3: Viết đề cương và bảo vệ đề cương đề án, chương trình, kế hoạch… phù hợp với vị trí việc làm. Thang điểm 100. Không sử dụng lại những đề án, chương trình, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Việc tổ chức kiểm tra, sát hạch do Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức thực hiện. Hội đồng kiểm tra, sát hạch công chức của cơ quan, địa phương, đơn vị nào do thủ trưởng cơ quan, địa phương, đơn vị đó quyết định thành lập.

Điểm sát hạch là điểm trung bình cộng của 3 phần thi. Căn cứ kết quả điểm sát hạch, các cơ quan, đơn vị đánh giá kết quả sát hạch với công chức theo 3 loại: 

Đạt yêu cầu: đối với những công chức đạt điểm trung bình cộng từ 65 điểm trở lên và không có phần thi nào đạt dưới 50 điểm. 

Đạt yêu cầu nhưng còn hạn chế: Đối với những công chức đạt điểm trung bình cộng từ 50 đến dưới 65 điểm và không có phần thi nào đạt dưới 50 điểm.

Chưa đạt yêu cầu: đối với những công chức đạt điểm trung bình cộng dưới 50 điểm hoặc có phần thi đạt dưới 50 điểm.

Chọn 7 đơn vị làm điểm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn 7 cơ quan, đơn vị gồm: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Huyện ủy Tân Kỳ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND TP. Vinh tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/11/2019.

Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, các huyện, thành, thị còn lại xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm tra, sát hạch đối với công chức thuộc phạm vi quản lý hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra sát hạch của công chức thuộc phạm vi quản lý, tiến hành xây dựng đề xuất phương án đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ hoặc bố trí, sắp xếp công chức phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm. 

Mục đích kiểm tra sát hạch công chức là để đánh giá đúng thực trạng trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng xử lý tình huống thực tế liên quan đến hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng thực hành công nghệ thông tin, kỹ năng giao tiếp của công chức so với yêu cầu vị trí việc làm đang đảm nhiệm để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. 

Kết quả kiểm tra, sát hạch là một trong những căn cứ để xem xét đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức; bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cho phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực công tác, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo yêu cầu đổi mới, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị. 

Tin mới