mask

Chỉ đạo thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP

(Baonghean) - Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8091/UBND-VX ngày 25/10/2016 về việc thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương và phụ cấp lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:  

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các đơn vị chưa thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2.   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

-  Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn khẩn trương hoàn thành việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn trước ngày 10/11/2016.

-  Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp nhận thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp theo quy định để rà soát, kiểm tra. Trường hợp phát hiện nội dung không đúng quy định phải có văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định của pháp luật lao động.

3.   Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An:

-    Chỉ đạo BHXH các huyện thực hiện thu BHXH, BHYT, BHTN theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thực hiện của cơ quan có thẩm quyền;

-    Phối hợp với các Sở, ngành, doanh nghiệp giải quyết vướng mắc trong thực hiện thu, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

4. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP:

-    Khẩn trương xây dựng hoặc rà soát sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động, nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trước ngày 10/11/2016 để kiểm tra, theo dõi.

-  Lập hồ sơ điều chỉnh tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động (Mẫu D02-TS ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH) gửi cơ quan BHXH trong thág 11/2016.

Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13, Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về tiền lương và các văn bản hướng dẫn thi hành, các doanh nghiệp có trách nhiệm tổ chức xây dựng hoặc rà soát sửa đổi bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động, thỏa thuận mức lương ghi trong hợp đồng lao động, trả lương cho người lao động và xác định tiền lương đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13.

Theo báo cáo của BHXH Nghệ An, bên cạnh các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do BHXH tỉnh Nghệ An quản lý đã thực hiện tốt việc xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo Nghị định số 49/2013/NĐ-CP, vẫn còn 98 doanh nghiệp chưa thực hiện xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương theo quy định tại Nghị định số 49/2013/NĐ-CP kịp thời.

 P.V

(Tổng hợp)

Tin mới