mask

Công khai kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu của UBND tỉnh Nghệ An đối với các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND các huyện, thành thị.

Yêu cầu trên thể hiện ở Công văn số 7452/UBND-KT ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Nghệ An:    

Ngày 18/01/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 08/2016/TT-BTC về quản lý, thanh toán vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo đó, tại Khoản 6 Điều 8 Thông tư số 08/2016/TT-BTC quy định: “Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: vốn tạm ứng chưa thu hồi nếu quá thời hạn 3 tháng kế từ thời điểm tạm ứng vốn chưa thực hiện chi trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước yêu cầu tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư chuyển toàn bộ số tiền đã tạm ứng về tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư tại Kho bạc Nhà nước để thuận tiện cho việc kiểm soát thanh toán và thu hồi tạm ứng.

Trường hợp sau thời hạn 1 năm kế từ ngày chuyến tiền về tài khoản tiền gửi của vhủ đầu tư mà chưa thực hiện chỉ trả cho người thụ hưởng, chủ đầu tư cỏ trách nhiệm hoàn trả vốn đã tạm ứng cho ngân sách nhà nước. Trường hợp chủ đầu tư không làm thủ tục nộp ngân sách nhà nước, thì Kho bạc Nhà nước được phép trích từ tài khoản tiền gửi của chủ đầu tư để nộp lại ngân sách nhà nước, giảm số vốn đã tạm ứng cho dự án và thông báo cho chủ đầu tư ”.

Ảnh minh họa
Trường tiểu học Nghi Phú (thành phố Vinh) thuộc diện phải giải tỏa nhưng chưa giải phóng mặt bằng được. Ảnh minh họa

Để đảm bảo việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí GPMB cho các dự án trên địa bàn có hiệu quả và đúng theo chế độ quy định hiện hành, UBND tỉnh yêu cầu: các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh (chủ đầu tư) và UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo về tình hình thực hiện GPMB và sử dụng nguồn kinh phí GPMB cho các dự án trên địa bàn; các đề xuất kiến nghị (nếu có).

Báo cáo gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/10/2017: đồng thời, gửi file mềm vào địa chỉ email: lananhstc@gmail.com.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước Nghệ An tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

P.V

Tin mới