mask

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Tăng cường công tác quản lý đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các tổ chức cơ sở Đảng

(Baonghean.vn) - Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 02-CT/ĐUK về tăng cường công tác quản lý đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các tổ chức cơ sở Đảng.
0:00 / 0:00
0:00

Chỉ thị nêu rõ, trong thời gian qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý đảng viên nhằm nâng cao phẩm chất đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm, năng lực công tác, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, đảng viên.

Đại bộ phận cán bộ, đảng viên trong Khối luôn đề cao tính tiền phong, gương mẫu trong tu dưỡng, rèn luyện, học tập, công tác, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân góp phần xây dựng Đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, một số tổ chức cơ sở Đảng có biểu hiện buông lỏng công tác quản lý dẫn đến tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức, trách nhiệm, vi phạm các quy định của Đảng, kỷ luật hành chính, cá biệt có trường hợp đảng viên vi phạm pháp luật.

Đảng ủy Khối CCQ tỉnh: Tăng cường công tác quản lý đảng viên, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong các tổ chức cơ sở Đảng ảnh 1
Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Thành Duy

Để tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Khối thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt và chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; các quy định về trách nhiệm nêu gương; Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm... Lãnh đạo cơ quan, đơn vị rà soát, bổ sung các quy chế, quy định để tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động gắn với quản lý đảng viên.

2. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng.

Tăng cường công tác quản lý đảng viên về lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; về phẩm chất đạo đức, lối sống; về thực hiện nhiệm vụ được giao; mối quan hệ của đảng viên nơi công tác và nơi cư trú; đề cao vai trò thực hành nêu gương. Thực hiện tốt việc kiểm điểm theo định kỳ để đánh giá chính xác đảng viên gắn với công tác thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý hồ sơ, lý lịch, kịp thời cập nhật, bổ sung hồ sơ đảng viên hàng năm theo quy định.

3. Nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên. Thực hiện đúng, đầy đủ, công khai, minh bạch các quy trình từ công tác phát hiện, tạo nguồn, lựa chọn những quần chúng ưu tú để bồi dưỡng, giúp đỡ, đưa vào nguồn kết nạp đến công tác thẩm tra, xác minh và xem xét, kết nạp vào Đảng. Thường xuyên rà soát, sàng lọc, kịp thời đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở; về trách nhiệm nêu gương và thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên. Chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm để phòng ngừa, răn đe, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong công việc, vi phạm những điều đảng viên không được làm và vi phạm quy định của pháp luật; thống nhất, kịp thời trong xử lý, kỷ luật Đảng với kỷ luật trong chuyên môn.

5. Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức chính trị - xã hội; phối hợp chặt chẽ giữa tổ chức Đảng nơi công tác với tổ chức Đảng nơi cư trú để quản lý tốt đảng viên.

6. Cấp ủy cơ sở cụ thể hóa Chỉ thị bằng kế hoạch, chương trình phù hợp với đặc điểm tình hình đảng bộ, chi bộ; định kỳ 6 tháng báo cáo kết quả thực hiện (qua báo cáo sơ, tổng kết).

Giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ.

Chỉ thị này phổ biến đến tận chi bộ, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai, thực hiện nghiêm túc.

Tin mới