Đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng

(Baonghean.vn) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành một sự quan tâm đặc biệt đến công tác xây dựng Đảng, trong đó có xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng. Trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác này và đã đạt được một số kết quả quan trọng.

Dân tin Đảng, Đảng hiểu dân

Công tác xây dựng Đảng về chính trị luôn được coi trọng, qua đó góp phần quan trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tính chiến đấu của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp; giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Năng lực hoạch định đường lối, chính sách được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ X, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ảnh tư liệu Thành Duy

Việc nghiên cứu, vận dụng, phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được cấp ủy các cấp quan tâm. Phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp đã có nhiều đổi mới, vừa đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm theo từng thời gian cụ thể.

Sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vừa bảo đảm nguyên tắc, vai trò lãnh đạo của Đảng, vừa tạo điều kiện để chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chủ động trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng được nâng lên rõ rệt. Biện pháp, nội dung công tác tư tưởng ngày càng đổi mới, hoàn thiện, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

Công tác tư tưởng góp phần quan trọng tạo ra sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Ảnh tư liệu

Các ban, ngành và hệ thống chính trị đã có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tư tưởng, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trao đổi, nắm tình hình diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước tiếp tục được củng cố; dân tin Đảng, Đảng hiểu dân, tạo ra sức mạnh chính trị, tinh thần to lớn, thúc đẩy phát triển kinh tế và ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Các cấp ủy, chính quyền đã có nhiều cơ chế, giải pháp để khuyến khích, cổ vũ và khơi dậy trong nhân dân thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, ổn định xã hội.

Công tác tư tưởng luôn luôn gắn với việc triển khai các chỉ thị về học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; đặc biệt chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Anh Văn - Trưởng ban Tuyên giáo Thị ủy Hoàng Mai (trái) tìm hiểu thực tế tại cơ sở. Ảnh tư liệu Quách Quyết

Đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng từ tỉnh đến cơ sở từng bước được bổ sung và trẻ hóa, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Toàn tỉnh hiện có gần 180 cán bộ làm công tác tuyên giáo chuyên trách từ cấp tỉnh đến cấp huyện.

Cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền, báo cáo viên được cấp ủy, chính quyền các cấp đầu tư, nâng cấp theo hướng chuyên nghiệp và ngày càng hiện đại hóa. 

Việc triển khai học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh đều được cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở triển khai thực hiện tốt và có những nét đổi mới như: chuyển từ hình thức học tập truyền thống sang học trực tuyến. Các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chính trị.

Công tác đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” được triển khai nghiêm túc.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc đưa nội dung đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào chương trình công tác hàng năm phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, đơn vị.

 

 Công tác tư tưởng phải đi đầu

Trong thời gian tới, tiếp tục đổi mới công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, đầu tư thỏa đáng cho nghiên cứu lý luận để vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; kiên quyết, kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định về nêu gương.

Chủ tịch UBND xã Châu Cường (Quỳ Hợp) Lưu Xuân Điểm cùng cán bộ xã khảo sát giống lúa mới của bà con nông dân. Ảnh tư liệu Phương Thúy

Công tác nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải gắn với hoạt động thực tiễn, phục vụ thiết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng; tăng cường công tác dự báo, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận.

Công tác tư tưởng cũng cần tiếp tục được xác định là nhiệm vụ của tất cả các cấp, các ngành, của cả hệ thống chính trị. Công tác tư tưởng phải đi đầu, không ngừng đổi mới công tác nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội... 

Ngô Công Mạnh

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới