Giáo sư, phó giáo sư phải đáp ứng tiêu chuẩn nào?

Tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư hiện nay không quy định phải có công bố khoa học quốc tế.

Việc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư được quy định trong quyết định số 174 năm 2008 của Thủ tướng. Theo Điều 8, giáo sư, phó giáo sư phải đáp ứng tiêu chuẩn chung là có bằng tiến sĩ từ đủ 36 tháng trở lên kể từ ngày có quyết định cấp bằng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ. Chuyên ngành được đào tạo phải phù hợp với ngành chuyên môn của chức danh đăng ký xét đạt tiêu chuẩn. 

Nếu có bằng tiến sĩ nhưng chưa đủ 36 tháng tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, ứng viên phải có số công trình khoa học quy đổi gấp hai lần tiêu chuẩn chung, gồm cả bài báo khoa học và các công trình thực hiện trong ba năm cuối.

Giáo sư, phó giáo sư phải đáp ứng tiêu chuẩn nào? ảnh 1

Giáo sư, phó giáo sư ngoài tiêu chuẩn chung, còn có tiêu chuẩn riêng, trong đó phải có bằng tiến sĩ, giao tiếp được bằng tiếng Anh. Ảnh minh họa

Ứng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư cần có đủ số công trình khoa học quy đổi theo quy định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Trong đó có ít nhất 50% số công trình khoa học quy đổi từ các bài báo khoa học và 25% số công trình khoa học quy đổi được thực hiện trong ba năm cuối tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Những người này phải sử dụng thành thạo một ngoại ngữ phục vụ cho công tác chuyên môn và giao tiếp được bằng tiếng Anh.

Các ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư khi có số phiếu tín nhiệm của tổng số thành viên Hội đồng chức danh giáo sư từ 2/3 trở lên với cấp cơ sở; từ 3/4 với cấp ngành, liên ngành và từ 2/3 với cấp Nhà nước.

Tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư

Ngoài đáp ứng được các tiêu chuẩn chung, ứng viên chức danh phó giáo sư cần đáp ứng những yêu cầu sau:

Thứ nhất, có ít nhất sáu năm thâm niên làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy từ trình độ đại học trở lên. Trong đó ba năm cuối tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đang làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy trình độ đại học hoặc cao hơn.

Nhà giáo có trên 10 năm công tác liên tục ở cơ sở giáo dục đại học tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ, nếu trong ba năm cuối có thời gian đi thực tập nâng cao trình độ hoặc tu nghiệp không quá 12 tháng thì thời gian đi thực tập này không tính là gián đoạn của ba năm cuối.

Nhà giáo chưa đủ sáu năm thâm niên làm nhiệm vụ giáo dục, giảng dạy từ trình độ đại học trở lên thì phải có số công trình khoa học quy đổi ít nhất gấp hai lần tiêu chuẩn quy định và ba năm thâm niên cuối tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đang đào tạo trình độ đại học hoặc cao hơn.

Nhà giáo có bằng tiến sĩ khoa học theo quy định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo thì cần có ít nhất một năm thâm niên cuối tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đang trực tiếp đào tạo trình độ đại học hoặc cao hơn.

Thứ hai, ứng viên phải hướng dẫn chính ít nhất 2 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ, hoặc hướng dẫn (chính hoặc phụ) một nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Thứ ba, ứng viên phải chủ trì ít nhất hai đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, hoặc một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, hoặc đề tài cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Tiêu chuẩn chức danh giáo sư

Thứ nhất, ứng viên chức danh giáo sư phải là phó giáo sư đã được bổ nhiệm từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Thứ hai, ứng viên phải hướng dẫn chính ít nhất 2 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Thứ ba, ứng viên phải biên soạn sách sử dụng trong đào tạo từ trình độ đại học trở lên phù hợp với chuyên ngành xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư. Sách này đã được xuất bản, nộp lưu chiểu trước thời điểm hết hạn nộp hồ sơ.

Cuối cùng, ứng viên cần chủ trì ít nhất một đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ hoặc đề tài cấp cao hơn đã nghiệm thu với kết quả từ đạt yêu cầu trở lên.

Tháng 1/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. So với quy định hiện hành, tiêu chuẩn mới nhiều và cao hơn, đặc biệt ứng viên phải có công bố khoa học quốc tế.

Cụ thể, đến năm 2019, ứng viên chức danh giáo sư thuộc nhóm ngành Khoa học Tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ phải là tác giả chính và đã công bố được ít nhất 2 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus; hoặc có ít nhất một bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus và một quyển hoặc chương sách phục vụ đào tạo được xuất bản bởi một nhà xuất bản có uy tín trên thế giới; hoặc ít nhất một bài báo khoa học thuộc hệ thống ISI, Scopus và một bằng độc quyền sáng chế.

Ứng viên thuộc nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn là tác giả chính và đã công bố được ít nhất một bài báo khoa học trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc hệ thống ISI, Scopus.

Dự thảo này sau đó nhận được nhiều ý kiến trái chiều nên năm 2017 vẫn áp dụng tiêu chuẩn của quyết định 174 (năm 2008) để xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư. Đợt xét này, hơn 1.200 người đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư, gấp 1,7 lần năm 2016 và gấp 2,3 lần năm 2015.

>>Xem chi tiết Quyết định 174

Tin mới