Khắc phục những hạn chế trong kiểm soát thủ tục hành chính ở Nghi Lộc

(Baonghean.vn)- Qua kiểm tra công tác Kiểm soát TTHC, đoàn đánh giá UBND huyện Nghi Lộc, UBND xã đã thực hiện cơ bản đúng quy định, đáp ứng yêu cầu về cải cách hành chính, phục vụ tốt người dân.

Ngày 19 - 20/9, Đoàn liên ngành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh làm việc tại các xã Nghi Trung, Nghi Long và một số ngành của UBND huyện Nghi Lộc.

Việc công khai các thủ tục hành chính tai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Nghi Long thực hiện đúng quy định.
Việc công khai các thủ tục hành chính tai Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã Nghi Long thực hiện đúng quy định.

Năm 2016, UBND huyện Nghi Lộc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để triển khai thống nhất và đồng bộ công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện; thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra công tác tư pháp kết hợp kiểm soát TTHC tại 15 đơn vị. 

Được sự quan tâm của lãnh đạo huyện nên hệ thống đầu mối kiểm soát TTHC từ cấp huyện đến cấp xã được kiện toàn. Việc công khai TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, UBND xã cơ bản đầy đủ, phù hợp với quy định; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính.

Việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện đảm bảo, đúng quy định của pháp luật về chuyên ngành và yêu cầu về CCHC.

Tuy nhiên, một số hồ sơ chưa được giải quyết theo đúng quy định theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP.
Tuy nhiên, một số hồ sơ chưa được giải quyết theo đúng quy định theo Nghị định 23/2015/NĐ-CP.

UBND huyện Nghi Lộc cũng đã triển khai rà soát 219 thủ tục hành chính, trong đó có 118 thủ tục được đăng tải trên cổng thông tin điện tử một cửa của huyện. Qua kiểm tra cho thấy, đa số hồ sơ TTHC được giải quyết theo đúng quy định, một số hồ sơ đã rút gọn thời gian giải quyết. Bên cạnh đó, UBND huyện đã áp dụng phần mềm để quản lý hồ sơ và theo dõi tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Về tiếp nhận, giải quyết TTHC, từ đầu năm 2015 đến hết tháng 8/2016, UBND huyện Nghi Lộc đã tiếp nhận 44.990 hồ sơ. Trong đó, hồ sơ giải quyết đúng hạn 42.736, quá hạn 293, đang giải quyết 1.961.

Tuy nhiên, hoạt động kiểm soát TTHC tại nơi tiếp nhận và giải quyết TTHC của UBND cấp xã chưa thực hiện đúng quy định, một số lĩnh vực công khai không đầy đủ, thiếu mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo, việc công khai quy định về phí và lệ phí chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định (áp dụng văn bản đã hết hiệu lực);...

Đoàn đánh giá, việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nghi Lộc đảm bảo đúng quy định.
Đoàn đánh giá, việc giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Nghi Lộc đảm bảo đúng quy định.

Việc tiếp nhận,giải quyết TTHC trong một số lĩnh vực thực hiện chưa đúng quy định về trách nhiệm tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP. Ở các xã còn yêu cầu bổ sung thành phần hồ sơ không đúng quy định (thừa thành phần hồ sơ); yêu cầu về hình thức pháp lý của thành phần hồ sơ không đúng quy định; yêu cầu cung cấp số lượng hồ sơ không đúng quy định.

Hoạt động rà soát TTHC được triển khai nhưng chưa có văn bản đề nghị các cơ quan chức năng tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Chưa đưa ra được những sáng kiến, phương án đơn giản hóa TTHC có hiệu quả nhằm giảm bớt phiền hà, chi phí cho tổ chức, cá nhân.

Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Nghi Lộc để thông báo các kết quả kiểm tra và trao đổi các nội dung liên quan.
Đoàn kiểm tra làm việc với UBND huyện Nghi Lộc để thông báo các kết quả kiểm tra và trao đổi các nội dung liên quan.

Ghi nhận những kết quả đạt được của Nghi Lộc trong công tác kiểm soát TTHC, đoàn kiểm tra đề nghị, trong thời gian tới, huyện cần quan tâm đến việc bố trí kinh phí cho hoạt động KSTTHC của cấp huyện, cấp xã; tăng cường công tác tổ chức tập huấn chuyên môn nghiêp vụ và nghiệp vụ KSTTHC cho cán bộ, công chức trực thuộc UBND huyện và UBND cấp xã; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra chỉ ra.

Nguyên Hưng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới