Không thể phủ nhận vai trò của cán bộ và công tác cán bộ

(Baonghean.vn) - Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3 (khóa XIII) vừa thành công tốt đẹp. Đã thành thói quen, các thế lực thù địch, phản động lại tập trung xuyên tạc những nội dung quan trọng của hội nghị nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Một nội dung mà họ chĩa mũi nhọn là công tác “kiện toàn nhân sự lãnh đạo”.
Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII vừa thành công tốt đẹp. Ảnh tư liệu ảnh 1
Hội nghị Trung ương 3, khóa XIII vừa thành công tốt đẹp. Ảnh tư liệu

Sự suy diễn, chủ quan, phiến diện

Đề cập đến vấn đề này, trên mạng xã hội và một số trang báo tiếng Việt ở nước ngoài rêu rao rằng, công tác “kiện toàn nhân sự lãnh đạo” vẫn mang nặng tính hình thức; là sự “áp đặt”; là kết quả của cuộc “tranh giành quyền lực” giữa các “nhóm lợi ích”…

Khoét sâu những yếu kém, bất cập của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng ta thời gian qua, họ phủ nhận sạch trơn vị trí, vai trò của cán bộ và công tác cán bộ đối với cách mạng Việt Nam. Với cái nhìn chủ quan, phiến diện, “vơ đũa cả nắm” từ một số trường hợp cán bộ vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước, họ quy chụp cho đó là tình trạng chung của đội ngũ cán bộ trong Đảng hiện nay. Họ cho rằng đội ngũ cán bộ yếu kém, tình trạng tiêu cực “chạy chức, chạy quyền” là sản phẩm của công tác cán bộ không dân chủ, thiếu khách quan, minh bạch,...

Đây là những luận điệu suy diễn chủ quan, phiến diện một chiều và cực kỳ nguy hiểm. Nó không chỉ phủ nhận, làm lu mờ vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ mà còn gây hoài nghi về tính dân chủ, khách quan, minh bạch của công tác cán bộ, tác động tiêu cực đến niềm tin của nhân dân vào phẩm chất, trình độ, năng lực thực sự của đội ngũ cán bộ; gây trăn trở, băn khoăn, phân tâm trong xã hội; ảnh hưởng tiêu cực đến động cơ rèn luyện, phấn đấu của cán bộ; kích động gây chia rẽ đoàn kết trong nội bộ tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền, hệ thống tổ chức chính trị xã hội.

Nhận thức đúng về vai trò cán bộ và công tác cán bộ

Để nhận diện và đấu tranh với những luận điệu sai trái ấy trước hết chúng ta cần nhận thức đúng đắn quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh tư liệu: N.N ảnh 2
Các đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX. Ảnh tư liệu: N.N

Nói về vai trò của công tác cán bộ, V.I.Lênin đã chỉ rất rõ: “Nhiệm vụ tổ chức của chúng ta chính là ở chỗ tìm ra những nhà lãnh đạo và những nhà tổ chức trong quần chúng nhân dân”. Bàn về vai trò của đội ngũ cán bộ, V.I. Lênin nhiều lần đề cập, những thắng lợi của cách mạng Tháng Mười, của Liên bang Xô Viết là nhờ Đảng Bôn-sê-vích (Nga) đã xây dựng, bồi dưỡng được “những lãnh tụ, tinh hoa của giai cấp vô sản”. Trong nhiều tác phẩm, V.I.Lênin đã khẳng định, cán bộ có vị trí, ý nghĩa quyết định thành bại của cách mạng. Do vậy cách mạng muốn thành công thì Đảng Cộng sản phải coi trọng việc tuyển chọn, đào luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ mạnh đáp ứng yêu cầu cách mạng...

Quán triệt và vận dụng sáng tạo những tư tưởng, quan điểm cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận, đánh giá đúng vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát rất cô đọng và sâu sắc: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Nhất quán tư tưởng, quan điểm ấy, Đảng ta ngày càng nhận thức sâu sắc, toàn diện về vai trò của cán bộ và thường xuyên coi trọng lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, đặt lợi ích tập thể, lợi ích quốc gia, dân tộc lên hàng đầu. Bằng nhiều nội dung, biện pháp, trong mọi hoàn cảnh, Đảng ta đều xây dựng được đội ngũ cán bộ đủ số lượng, cơ cấu hợp lý và chất lượng ngày càng cao.

Qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, giành độc lập dân tộc và chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà, trước những thử thách ngặt nghèo, đội ngũ cán bộ của Đảng luôn vững vàng bản lĩnh, tuyệt đối trung thành, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp cách mạng. Nhờ xây dựng và phát huy tốt vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ các cấp mà Đảng ta đã khơi dậy, quy tụ được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, đánh thắng kẻ thù xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Trong sự nghiệp đổi mới, nhờ làm tốt công tác cán bộ và phát huy cao độ vai trò tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ mà Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trong bối cảnh đất nước hội nhập ngày càng sâu rộng, nhiều cán bộ đã thể hiện rõ sự năng động, sáng tạo, bắt nhịp tốt với xu thế mới, có trình độ ngoại ngữ và khả năng ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu làm việc trong môi trường quốc tế. Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín.

Cán bộ cấp chiến lược vững vàng bản lĩnh chính trị, kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có tư duy đổi mới, có tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có khả năng hoạch định đường lối, chính sách và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quần chúng nhân dân đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo các địa phương kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: P.V ảnh 3
Lãnh đạo các địa phương kiểm tra công tác phòng dịch Covid-19. Ảnh tư liệu: P.V

Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình thế giới và khu vực, nhất là những vấn đề về quốc phòng, an ninh truyền thống và phi truyền thống, hầu hết cán bộ nói chung và cán bộ trong lực lượng vũ trang nói riêng đã thể hiện rõ lòng trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân. Đặc biệt trong thiên tai, bão lũ và phòng chống đại dịch Covid-19, cán bộ các cấp từ Trung ương tới cơ sở luôn sẵn sàng xả thân hy sinh để bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân.

Cần khẳng định mạnh mẽ rằng, đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ của Đảng là một trong những nhân tố có ý nghĩa quyết định, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Thành quả ấy được tạo bởi nhiều yếu tố, nhưng không thể bỏ qua vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ.

Tiếp tục khẳng định vai trò của cán bộ và công tác tổ chức, cán bộ

Chúng ta không phủ nhận bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, đội ngũ cán bộ và công tác tổ chức cán bộ của Đảng ta còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Điều này đã được Đảng ta chỉ rõ trong nhiều văn kiện.

Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, Đảng ta chỉ rõ: “Công tác tổ chức, cán bộ và quản lý cán bộ, đảng viên còn yếu kém. Nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có người đứng đầu chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát thực tế, cơ sở;…”.

Tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 Hội nghị Trung ương lần thứ 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, Đảng ta cũng chỉ rõ: “Nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, về cán bộ và công tác cán bộ chưa thật sự đầy đủ, sâu sắc, toàn diện”...

Những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ nếu không được khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của nhân dân. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn dân nhưng trước hết là sự quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp.

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh tư liệu: Phạm Cường ảnh 4
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh tư liệu: Phạm Cường

Trước yêu cầu mới của tình hình nhiệm vụ, đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục nhận thức sâu sắc, toàn diện và khẳng định rõ ràng hơn về vai trò quan trọng của cán bộ và công tác cán bộ. Đặc biệt, chúng ta phải thực hiện nhất quán nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Đi kèm với đó cần phải có cơ chế thực sự hiệu quả để công khai, minh bạch và lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh xác đáng của nhân dân về cán bộ trước khi quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng.

Dư luận đồng tình với quan điểm của Ban Chấp hành Trung ương và cách làm được thể hiện trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị cán bộ, đó là tiến hành “bài bản, chặt chẽ, thận trọng, theo đúng nguyên tắc tập trung, dân chủ, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao”.

Tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp theo tinh thần chỉ đạo ấy, chúng ta tin tưởng chắc chắn những hạn chế, yếu kém của đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ sẽ được khắc phục. Một đội ngũ cán bộ trong sạch, vững mạnh là sự phản bác mạnh mẽ, thuyết phục trước mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc vai trò cán bộ và công tác cán bộ hòng chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị./.

Tin mới