mask

Lấy ý kiến về kết quả thẩm tra thị xã Hoàng Mai hoàn thành xây dựng nông thôn mới

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh thông báo Lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thẩm tra thị xã Hoàng Mai đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới 2020.

Ngày 15/03/2021 Thị xã Hoàng Mai đã được UBND tỉnh tổ chức thẩm tra kết quả xây dựng nông thôn mới, dự thảo báo cáo thẩm tra của UBND tỉnh được đăng tải tại địa chỉ Website http://nongthonmoinghean.vn

UBND tỉnh xin ý kiến của toàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh về kết quả thầm tra thị xã Hoàng Mai đủ điều kiện đề nghị, xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Hình thức tham gia ý kiến: bằng văn bản, góp ý trực tiếp qua điện thoại, Email về Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh, địa chỉ: Số 4 đường Vương Thúc Mậu, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; Địa chỉ Email: nongthonmoina@gmail.com; mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hằng - Phó Chánh Văn Phòng nông thôn mới tỉnh, số điện thoại: 0903.443.599).

Thời gian tham gia ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông báo (từ 1/11/2021)

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn tỉnh để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, trình UBND tỉnh theo quy định./. 

Tin mới