mask

Một số điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Nghệ An năm 2022

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 24/10/2022 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2022. Kế hoạch năm 2022 được ban hành sớm nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý các cấp trong toàn tỉnh chủ động triển khai thực hiện.
0:00 / 0:00
0:00

Kế hoạch kiểm điểm năm 2022 cơ bản kế thừa Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tuy nhiên, có lược bỏ một số nội dung không còn phù hợp và bổ sung một số nội dung mới so với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Bổ sung nội dung kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân; trong đó, đối với tập thể bổ sung 03 nội dung gồm: (1) Kết quả triển khai thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. (2) Kết quả chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 và đại hội đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh các cấp. (3) Trách nhiệm trong việc đôn đốc, chỉ đạo các đề án, chương trình, kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Một số điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Nghệ An năm 2022 ảnh 1
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Đối với cá nhân bổ sung 04 nội dung gồm: (1) Trách nhiệm cá nhân triển khai thực hiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh lãnh đạo, quản lý 2020 - 2025, 2021 - 2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031; việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chức danh lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. (2) Trách nhiệm cá nhân trong việc tham dự, theo dõi, kiểm tra, giám sát trong thực hiện sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 08-QĐ/TU, ngày 15/9/2021 về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ tại địa bàn, đơn vị được phân công phụ trách. (3) Trách nhiệm cá nhân trong chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025 và đại hội đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh các cấp. (4) Trách nhiệm cá nhân trong việc đôn đốc, chỉ đạo các đề án, chương trình, kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhằm nâng cao chất lượng kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm theo tinh thần Công văn số 4628-CV/VPTW, ngày 29/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng và Công văn số 4264-CV/BTCTW, ngày 18/10/2022 của Ban Tổ chức Trung ương, trong Kế hoạch cũng nhấn mạnh, bổ sung 05 điểm cần lưu ý:

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng trước hết là người đứng đầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, chủ trì kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý nơi mình công tác, sinh hoạt, được phân công phụ trách. Quá trình kiểm điểm phải thực chất, dân chủ, bảo đảm tính chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm của tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, làm rõ trách nhiệm cá nhân khi khắc phục chưa triệt để hoặc tái xảy ra hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại các kỳ kiểm điểm trước. Thông qua kiểm điểm để phát hiện từ sớm, từ xa và đấu tranh, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến","tự chuyển hóa", tham nhũng, tiêu cực.

Một số điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Nghệ An năm 2022 ảnh 2

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Ảnh tư liệu: Kim Dung

2. Ngay sau kiểm điểm, xếp loại chất lượng phải xây dựng kế hoạch, xác định rõ các giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, khuyết điểm của tập thể, cá nhân. Phân công theo dõi, tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế.

3. Các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân năm 2021 nếu chưa thực hiện đúng Quy định số 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương thì tự chấn chỉnh, khắc phục xong trước ngày 30/11/2022.

4. Cấp ủy cấp trên tiến hành kiểm tra, giám sát công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân cấp dưới. Chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm lại đối với những tập thể, cá nhân kiểm điểm tự phê bình và phê bình chưa đạt yêu cầu; xếp loại lại ở những nơi tỷ lệ xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” không đúng quy định; Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ xem xét trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân người đứng đầu nếu xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tỷ lệ vượt quá 20% so với quy định.

5. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân được tiến hành trước khi tổng kết năm của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Về tổ chức thực hiện bổ sung nội dung: Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi, nắm tình hình, hướng dẫn, đôn đốc và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp hằng năm; việc các cấp ủy, tổ chức đảng tự chấn chỉnh, khắc phục kết quả đánh giá xếp loại năm 2021 chưa đúng quy định.

Một số điểm mới trong kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên ở Nghệ An năm 2022 ảnh 3

Đảng viên tham gia phát biểu ý kiến tại sinh hoạt Chi bộ bản Lồng Không, thị trấn Kim Sơn (Quế Phong). Ảnh tư liệu: G.H

Kế hoạch ban hành kèm theo 13 mẫu biểu, trong đó 10 mẫu biểu cơ bản giữ nguyên như năm 2021 và bổ sung 3 mẫu biểu gồm: Mẫu 11 (tổng hợp các kênh thông tin cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy xếp loại); Mẫu 12, 13 (kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý qua kiểm điểm cuối năm 2021).

Về thời gian kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiến độ sớm hơn so với năm 2021, cụ thể: Cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 20/12/2022; cấp trên cơ sở hoàn thành trước ngày 31/12/2022; cấp tỉnh xong trước ngày 15/01/2023./.

Tin mới