mask

Nghệ An: Nhiều kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về bồi dưỡng cán bộ

(Baonghean.vn) - Với sự vào cuộc kịp thời, quyết liệt trong thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; đến nay công tác này ở Nghệ An đã  chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
0:00 / 0:00
0:00

Ngày 01/02/2013, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 164-QĐ/TW về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Sau khi có Quy định, Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện về mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hằng năm cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong tình hình mới.

Nghệ An: Nhiều kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về bồi dưỡng cán bộ ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chúc mừng Trường Chính trị tỉnh Nghệ An đón nhận bằng công nhận đạt chuẩn mức độ 1 (sự kiện diễn ra vào ngày 25/2/2023). Ảnh: B.H

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong tỉnh như:

Quy định số 4288 - QĐ/TU, ngày 8/7/2013 về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với lãnh đạo, quản lý tỉnh Nghệ An (cụ thể hóa Quy định 164-QĐ/TW);

Kế hoạch số 94 - KH/TU, ngày 29/7/2013 về xây dựng nội dung và thực hiện chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên các cấp năm 2013 – 2015;

Chương trình hành động số 32 - CTr/TU, ngày 11/8/2014 thực hiện Nghị quyết số 32 - NQ/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý;

Chỉ thị số 14 - CT/TU, ngày 21/8/2017 về tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Kế hoạch số 81 - KH/TU, ngày 20/7/2017 về học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị bắt buộc;

Kế hoạch số 43 - KH/TU, ngày 05/5/2009 của về thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020;

Kế hoạch số 225-KH/TU, ngày 30/01/2020 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Nghệ An năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025…

Trên cơ sở những định hướng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc đã tổ chức chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc quán triệt quy định về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị, địa phương mình.

Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đã bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, địa phương, đơn vị để cụ thể hóa bằng các văn bản (quy chế, hướng dẫn, kế hoạch...) để tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo hướng nâng cao chất lượng, giảm thời lượng, chú trọng tính hiệu quả, cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, nghiên cứu, học tập lý luận chính trị phù hợp từng vị trí cán bộ, đảng viên. Kết quả:

Từ năm 2013 - 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng cho 20.128 lượt cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (đương chức và quy hoạch), trong đó gồm:

1) Cán bộ diện Trung ương quản lý (đối tượng 2): Có 10 đồng chí (gồm cả đương chức và quy hoạch dự nguồn cấp cao, cấp chiến lược);

2) Cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (đối tượng 3): Có 841 lượt cán bộ, trong đó Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 170 đồng chí;

3) Cán bộ thuộc diện ban thường vụ cấp ủy huyện, các sở, ngành quản lý (đối tượng 4): Có 19.277 lượt cán bộ.

Ngoài ra, đã cử đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo chức danh do Trung ương tổ chức: 52 đồng chí đối tượng 3 và 652 đồng chí đối tượng 4.

Nghệ An: Nhiều kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về bồi dưỡng cán bộ ảnh 2

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao giấy chứng nhận lớp bồi dưỡng cán bộ Quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2022. Ảnh: B.H

Việc tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới hằng năm đã kịp thời bổ sung, cập nhật có tính hệ thống những kiến thức mới về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và tình hình thế giới đương đại, về kỹ năng lãnh đạo, quản lý, về cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 4, những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác lãnh đạo, quản lý góp phần bồi dưỡng tầm nhìn và tư duy chiến lược cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Qua bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được nâng cao các kỹ năng (kỹ năng lãnh đạo, quản lý; kỹ năng xây dựng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp ủy; xử lý tình huống chính trị - xã hội, kỹ năng làm việc theo nhóm…) góp phần nâng cao năng lực triển khai ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị, đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn chức danh đối với từng nhóm đối tượng gắn với vị trị việc làm, chức danh công tác; vừa bổ sung được kiến thức mới, vừa đáp ứng những vấn đề thực tiễn đặt ra trong từng giai đoạn cụ thể.

Cán bộ được cử đi tham gia các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức luôn chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế lớp học. Đặc biệt là có sự kết nối giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau học tập và trong công tác; có tình thần, thái độ cầu thị, trách nhiệm cao trong việc tiếp thu những kiến thức mới, tích cực thảo luận, trao đổi, phản biện…

Trong quá trình học tập mỗi cán bộ luôn có ý thức tự nghiên cứu trước các chuyên đề, tìm hiểu tài liệu, đề xuất nhiều nội dung, giải pháp hay để giải quyết tình huống mà giảng viên đặt ra, nhiều lớp học thảo luận khá sôi nổi, có sự tham gia tích cực của học viên vào bài học.

Các khóa học không chỉ là nghe báo cáo thuần túy một chiều, mà đã trở thành không gian đối thoại đa chiều giữa giảng viên với học viên, học viên với học viên, gắn lý luận với thực tiễn, nhà trường và cuộc sống, tình hình nhiệm vụ của địa phương và các cơ quan đơn vị khác nhau. Kết thúc các khóa, cơ bản người học đều hài lòng và vận dụng, áp dụng hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào công việc, nhất là những vấn đề mới phát sinh, những tình huống khó, cần xử lý, giải quyết.

Nghệ An: Nhiều kết quả nổi bật sau 10 năm thực hiện Quy định của Bộ Chính trị về bồi dưỡng cán bộ ảnh 3

Khai giảng Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối tượng 3 năm 2022. Ảnh: B.H

Qua đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ngày càng nhận thức rõ về vị trí, tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, nhất là công tác bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhằm nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý từ tỉnh đến cơ sở đã quan tâm và có ý thức học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt. Cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng cơ bản, đáp ứng đủ tiêu chuẩn của các chức danh đang đảm nhận.

Công tác phối hợp về nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan; các cấp, các ngành, địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Ý thức, trách nhiệm của cơ sở đào tạo, người dạy và người học được từng bước được nâng lên; cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập được quan tâm đầu tư, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin mới