mask

Người đứng đầu phải gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm

(Baonghean) - Xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCS) đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực sự là hạt nhân chính trị để lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là mục tiêu mà Nghị quyết số 01 NĐ/ĐU về “Nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị” của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh đề ra.

Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Quang Tùng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh về nội dung này.

P.V: Thưa đồng chí, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 01 NĐ/ĐU về “Nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”. Đồng chí có thể đánh giá tầm quan trọng của Nghị quyết này?

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng: Phải khẳng định, công tác xây dựng Đảng ở các TCCS đảng trong Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã có những chuyển biến tiến bộ, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Tuy vậy, TCCS đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Khối CCQ tỉnh vẫn còn bộc lộ những yếu kém, khuyết điểm, chưa đáp ứng yêu cầu công tác xây dựng Đảng trong tình hình hiện nay.

Cụ thể, như việc xác định nội dung, phạm vi lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong từng cơ sở chưa rõ và chưa thật đầy đủ; không ít TCCS đảng còn lúng túng, thiếu các giải pháp phù hợp nhằm phát huy trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, đảng viên chưa được quan tâm đúng mức, còn thiếu cụ thể, thiếu kiểm tra, giám sát để đánh giá đúng hiệu quả của từng đảng viên; chưa thực sự gắn công tác tư tưởng, công tác tổ chức, cán bộ với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương tại Sở Tài chính. Ảnh: Thanh Lê
Kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương tại Sở Tài chính. Ảnh: Thanh Lê

Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa nhận thức và thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của TCCS đảng, nhất là trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Bên cạnh đó, việc thực thi công vụ của công chức, viên chức còn hạn chế, chưa tận tâm, tận tụy với công việc, tình trạng cán bộ, công chức gây phiền hà cho tổ chức và cá nhân.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối CCQ tỉnh ban hành nghị quyết về “Nâng cao năng lực của tổ chức cơ sở đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị”, nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về năng lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của TCCS đảng.

P.V: Đồng chí có cho rằng để nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCS đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trước hết phải bắt đầu từ đội ngũ cán bộ, công chức?

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng: Thực tế cho thấy, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm ở một số cơ quan, đơn vị trong Khối CCQ tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế cần khắc phục, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện chủ trương nhất thể hoá chức danh bí thư cấp ủy đồng thời thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tạo sự thống nhất, đồng thuận từ việc ban hành chủ trương cho đến lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy tối đa năng lực của người đứng đầu, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm giữa bí thư cấp ủy và thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo, điều hành.

Mô hình này cũng đòi hỏi người đứng đầu phải có tính Đảng rất cao, gương mẫu, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khả năng bao quát trên cả hai lĩnh vực công tác Đảng và nhiệm vụ chuyên môn. 

Trong năm 2017, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh chọn thực hiện chủ đề: “Kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của BTV Tỉnh ủy.

Đây là nền tảng cần thiết của mỗi cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức.

Cán bộ Sở GTVT giải quyết TTHC cho người dân. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Sở GTVT giải quyết TTHC cho người dân. Ảnh: Thanh Lê

P.V: Để thực hiện hiệu quả mục tiêu của Nghị quyết 01, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh sẽ tập trung giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Quang Tùng: Trước hết, để nâng cao năng lực lãnh đạo của TCCS đảng đối với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, cần gắn nội dung công tác xây dựng Đảng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Trong đó, trọng tâm là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01 của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh (khóa XVIII) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu TCCS đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các TCCS đảng phải lựa chọn những vấn đề trọng tâm, then chốt, những vấn đề có tính bức xúc để chi bộ, đảng bộ tổ chức thảo luận, bàn bạc, đưa vào nghị quyết để tập trung lãnh đạo; xác định rõ trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan trong thực hiện chế độ thông báo với cấp ủy, đảng bộ, chi bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, chủ trương, nhiệm vụ mới của cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của cấp uỷ về công tác tổ chức, cán bộ, công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát nhằm thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đồng thời, các TCSS đảng phải quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, điều kiện, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Để làm được điều đó, tổ chức đảng phải tập trung lãnh đạo là đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, có giải pháp cụ thể để cải tiến lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành, quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tiêu cực, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, gắn bó với nhân dân, phục vụ nhân dân.

P.V: Cảm ơn đồng chí!

Thanh Lê

(Thực hiện)

Tin mới