Quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý

(Baonghean.vn) - Một điểm mới rất quan trọng đó là Quy định số 3702-QĐ/TU đã đặt ra yêu cầu thời gian tham gia ban thường vụ cấp ủy, ban chấp hành đảng bộ các cấp; yêu cầu cán bộ trước khi bổ nhiệm, bầu giữ các chức vụ chủ chốt các cấp phải kinh qua đảm nhận các chức danh chủ chốt cấp dưới.

Nhằm cụ thể hóa cụ thể hóa Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về quy định khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; căn cứ tình hình thực tiễn về công tác cán bộ của tỉnh, ngày 09/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Quy định số 3702-QĐ/TU về quy định tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quy định số 3702-QĐ/TU) để thay thế Quy định số 3289-QĐ/TU, ngày 30/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. So với Quy định số 3289-QĐ/TU, Quy định số 3702-QĐ/TU có một số điểm mới như sau:

Về tiêu chuẩn chung, Quy định số 3702-QĐ/TU đã sửa đổi, viết gọn lại tiêu chuẩn chung về trình độ cho tất cả các chức danh trong Quy định (không chia ra từng nhóm về trình độ như quy định cũ), cụ thể là: Tốt nghiệp đại học trở lên; lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương; trình độ ngoại ngữ, tin học phù hợp.

Về hệ thống các chức danh, so với Quy định cũ đã đưa ra 03 chức danh lãnh đạo ở cấp huyện (phó chủ tịch ủy ban nhân dân, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy viên ban thường vụ cấp ủy huyện) do thực hiện theo Quy định số 3703-QĐ/TU, ngày 09/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, 03 chức danh này đã phân cấp cho Ban Thường vụ cấp ủy huyện quản lý; đồng thời bổ sung 03 chức danh: Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, khối các doanh nghiệp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ảnh tư liệu: Thành Duy
Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hưng Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh minh họa: Thành Duy

Một điểm mới rất quan trọng đó là Quy định số 3702-QĐ/TU đã đặt ra yêu cầu thời gian tham gia ban thường vụ cấp ủy, ban chấp hành đảng bộ các cấp; yêu cầu cán bộ trước khi bổ nhiệm, bầu giữ các chức vụ chủ chốt các cấp phải kinh qua đảm nhận các chức danh chủ chốt cấp dưới. Nội dung này vừa kế thừa, cụ thể hóa Quy định số 214-QĐ/TW nhưng cũng chính là yêu cầu của tình hình thực tiễn công tác cán bộ của tỉnh, về công tác luân chuyển cán bộ của tỉnh. Quy định nêu rõ:

- Các chức danh chủ chốt cấp tỉnh: bí thư, phó  bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội đồng nhân dân (ngoài những nội dung đã được quy định tại Quy định số 214-QĐ/TW) và chức danh Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phải có thời gian tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ít nhất 02 năm (24 tháng) đồng thời kinh qua đảm nhận một trong các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân).

- Các chức danh chủ chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân, chủ tịch hội đồng nhân dân) phải có thời gian tham gia Ban Thường vụ cấp ủy huyện ít nhất 02 năm (24 tháng) đồng thời kinh qua đảm nhận một trong các chức danh chủ chốt cấp xã (bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân); bí thư cấp ủy huyện phải kinh qua, hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức danh phó bí thư cấp ủy huyện.

- Các chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu không tham gia Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy) thì không bắt buộc phải kinh qua đảm nhận một trong các chức danh chủ chốt cấp huyện mà chỉ cần yêu cầu thời gian tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ít nhất 02 năm (24 tháng).

Ngoài ra, trong Quy định đã nêu một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, như: Cán bộ được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn "đã kinh qua chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp"; Cán bộ được bổ nhiệm giữ chức vụ tương đương hoặc kiêm nhiệm thêm chức vụ khác thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chức danh tương đương hoặc tiêu chuẩn chức vụ kiêm nhiệm; Cán bộ đang công tác trong lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn "quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính; khi xem xét, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh mới chưa có trong Quy định này thì áp dụng tiêu chuẩn chung và vận dụng tiêu chuẩn chức danh tương đương có vị trí, tính chất tương đồng; đối với cấp huyện, trước thời điểm Quy định này có hiệu lực, những đồng chí đã giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện không nhất thiết phải kinh qua các chức danh chủ chốt cơ sở khi xem xét bổ nhiệm giữ các chức vụ chủ chốt cấp huyện (bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân);  Các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương thực hiện theo quy định của ngành dọc Trung ương; trường hợp đặc biệt do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, quyết định.

Tin mới