mask

Tham mưu xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII

(Baonghean) - Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII có Công văn số 03-CV/TBVK đề nghị các ban cán sự đảng, Đảng đoàn, các ban, sở, ngành, đoàn thể các cấp tỉnh khẩn trương tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) và đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020 các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; thời gian hoàn thành: trước ngày 15/1/2015.

Đối với báo cáo của các sở, ngành chuyên môn cấp tỉnh: gửi 1 bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư, 1 bản về Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (qua Văn phòng Tỉnh ủy). Báo cáo của các ban, Văn phòng Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh: gửi 1 bản về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 1 bản về Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII (qua Văn phòng Tỉnh ủy). Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chỉ đạo họp các ban, ngành liên quan để thống nhất nội dung, số liệu, xây dựng báo cáo chuyên đề (theo phân công) gửi Tiểu ban Văn kiện trước ngày 30/1/2015.

P.V

Tin mới