mask

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam'

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 6551/UBND-NC ngày 26/8/2022 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023" trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00

Công văn nêu rõ: Sau 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023” (sau đây gọi tắt là Đề án) được sự quan tâm chỉ đạo tập trung, quyết liệt của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đã bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ, phát huy các nguồn lực và triển khai có hiệu quả các giải pháp, đạt được một số kết quả tích cực đáng ghi nhận.

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam' ảnh 1
Lực lượng Cảnh sát biển và Bộ đội Biên phòng tuyên truyền về chống khai thác IUU, kết hợp tặng cờ Tổ quốc, áo phao và quà cho bà con ngư dân. Ảnh tư liệu : P.V

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, nhất là ngư dân trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật nói chung và các quy định liên quan đến Luật Cảnh sát biển Việt Nam nói riêng, từng bước hạn chế, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Đề án vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Đề án chưa phong phú, chưa sát với từng đối tượng, địa bàn, hiệu quả chưa cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương có thời điểm chưa chặt chẽ.

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam' ảnh 2
Tàu Cảnh sát biển 2005 thuộc Hải đội 102/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tiếp cận tàu cá bị nạn mang số hiệu NA 90216 TS kéo về đất liền. Ảnh: PV

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tới, UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã ven biển triển khai thực hiện có hiệu quả một số nội dung trọng tâm sau:

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là lực lượng vũ trang, các huyện, thị xã ven biển, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1059/QĐ TTg, ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề án; Quyết định số 1371/QĐ-TTg, ny 30/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 - 2027, triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành đúng tiến độ thời gian các mục tiêu của các Đề án.

UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo thực hiện hiệu quả Đề án 'Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam' ảnh 3
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tích cực tham gia Cuộc thi "Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam" thông qua các thiết bị đa phương tiện. Ảnh tư liệu: Lam Giang

- Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các đơn vị vũ trang trong triển khai thực hiện Đề án; gắn công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục Luật Cảnh sát biển Việt Nam với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phát huy hơn nữa vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc chấp hành, thực hiện các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong Nhân dân.

- Đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền phổ biến Luật, kết hợp, lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật trong các lớp tập huấn, hội nghị, pa nô, tờ rơi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và các cuộc vận động, phong trào của đơn vị, địa phương để cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao hiểu biết về pháp luật nói chung và Luật Cảnh sát biển Việt Nam, vấn đề biển đảo nói riêng một cách linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, thời điểm.

-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tiến độ các nội dung của Đề án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình triển khai thực hiện Đề án; công tác sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án của địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo theo quy định. Phối hợp với Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn của tỉnh.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thị xã ven biển phát huy những kết quả đạt được, khắc phục kịp thời những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong Sơ kết thực hiện Đề án giai đoạn 2018 - 2021.

Luật Cảnh sát biển Việt Nam gồm có 8 chương, 41 điều được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 19/11/2018 và có hiệu lực từ 1/7/2019. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, quy định cụ thể những hoạt động của Cảnh sát biển Việt Nam.

Tin mới