mask

Bước chuyển ở vùng biên Quế Phong

(Baonghean) - Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong phát huy khối đoàn kết, thống nhất, tăng cường chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đặc biệt, việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình từ huyện đến cơ sở tiến hành nghiêm túc, kỹ lưỡng, từ đó tích cực triển khai các giải pháp chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao.

Quang cảnh bản Nậm Tột (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) hôm nay. Ảnh: P.V
Quang cảnh bản Nậm Tột (xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) hôm nay. Ảnh: P.V

Cùng với thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng, khi bắt tay vào triển khai Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Ban Thường vụ Huyện ủy Quế Phong (BTV) đã ban hành các kế hoạch cụ thể, giao trách nhiệm cho từng ủy viên bám nắm cơ sở.

Cụ thể, Huyện ủy đã ban hành: Kế hoạch số 64-KH/HU ngày 29/12/2016 về "học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCHTW Đảng khóa XII"; Kế hoạch số 65-KH/HU ngày 5/1/2017 về Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Quyết định số 1068-QĐ/HU ngày 5/1/2017 về Thành lập Bộ phận Thường trực Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương; Thông báo 156-TB/HU ngày 5/1/2017 về Phân công các Tổ công tác Chỉ đạo kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ở các TCCS đảng. BTV Huyện ủy họp bàn và xây dựng Chương trình hành động số 08-CTr/HU ngày 6/1/2017, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khoá XII, để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện từ huyện đến cơ sở. 

Sau hội nghị kiểm điểm, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về công tác xây dựng Đảng được nâng lên rõ rệt. Đại đa số cán bộ, đảng viên đều tin tưởng vào Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trên cơ sở các hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm, hầu hết các đơn vị đều xây dựng được kế hoạch khắc phục sửa chữa khuyết điểm của tập thể; các cá nhân đều đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục và có cam kết thực hiện, sửa chữa các hạn chế, khuyết điểm.

Qua kiểm điểm tập thể BTV Huyện ủy đã nhận diện 11/27 biểu hiện. Đối với kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, các nhận diện được tập trung ở hai nhóm biểu hiện lớn: nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị; nhóm biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

Đối với các TCCS đảng trực thuộc huyện, 48/48 các TCCSĐ sau khi kiểm điểm đều được các tổ công tác của huyện, kết luận đạt yêu cầu, đúng theo thời gian kế hoạch, hoàn thành trước 31/3/2017. Không có đơn vị nào phải kiểm điểm lại.

Các TCCS đảng đã thẳng thắn kiểm điểm và nhận diện rõ được các biểu hiện trong tập thể, cá nhân, tập trung ở 2 nhóm biểu hiện: nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị tập trung ở biểu hiện 3, 4, 5; nhóm biểu hiện về suy thoái về đạo đức lối sống chủ yếu tập trung ở biểu hiện 5 và không có biểu hiện ở nhóm "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong (giữa) trao đổi với các đảng viên xã Mường Nọc. Ảnh: P.V
Đồng chí Lữ Đình Thi - Bí thư Huyện ủy Quế Phong (giữa) trao đổi với các đảng viên xã Mường Nọc. Ảnh: P.V

Sau kiểm điểm, BTV Huyện ủy xây dựng Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 2/3/2017, xây dựng 10 nội dung cụ thể cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để khắc phục các biểu hiện suy thoái sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đến nay, cơ bản khắc phục được các nội dung đã nhận diện và tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt trong thời gian tới. 

BTV Huyện ủy Quế Phong tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở thường xuyên đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, có giải pháp khắc phục những hạn chế, nhất là các vấn đề tồn tại như: bảo vệ tài nguyên rừng, khai thác khoáng sản…

Thông qua thực hiện tốt các nhóm giải pháp của nghị quyết, nhận thức về tự phê bình và phê bình của cấp ủy, tập thể cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, đảng viên trong huyện được nâng lên. Chất lượng công tác tự phê bình và phê bình đã có chuyển biến rõ rệt, ngày càng phát huy được tinh thần dân chủ trong Đảng.

Chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng cán bộ, đảng viên đi vào thực chất hơn qua việc đánh giá, phân loại tổ chức Đảng và đảng viên. Trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục có nhiều chuyển biến, thể hiện ở sự đồng nhất giữa “nói đi đôi với làm”, gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo. Chất lượng cán bộ được nâng cao thông qua công tác chỉ đạo, điều hành và hiệu quả công việc. 

Từ việc kiên quyết khắc phục những hạn chế trong nhiều lĩnh vực và sự chuyển biến về ý thức tự giác, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Quế Phong đã và đang củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng…

Huyện Quế Phong có 4 xã biên giới: Tri Lễ, Nậm Giải, Hạnh Dịch, Thông Thụ với 7 dân tộc anh em sinh sống, trong đó dân tộc thiểu số chiếm 90,6% (Thái chiếm 83,2%, Mông chiếm 4,1%, Khơ mú chiếm 3,1%, các dân tộc thiểu số khác chiếm 0,2%).

Nhiều cơ sở đảng nằm ở những khu vực rất khó khăn, cuộc sống của đảng viên cũng đang còn vất vả. Mặc dù vậy, nhờ nắm bắt kịp thời và sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của BTV Huyện ủy nên đạt được thành tích tốt trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện Quế Phong tiếp tục khắc phục những hạn chế, tạo sự chuyển biến chiều sâu về ý thức tự giác, gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

Lữ Đình Thi

(Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quế Phong)

Tin mới