mask

Chi tiết số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Baonghean.vn) - Nhiệm kỳ 2020 -2025, số lượng cấp ủy viên cấp tỉnh, cấp huyện sẽ giảm khoảng 5% so với số lượng tối đa được Trung ương xác định ở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Số lượng Phó Bí thư Tỉnh ủy không quá 2 đồng chí. Số lượng Phó Bí thư các huyện, thành, thị ủy 2 đồng chí.

Đây là một trong những nội dung quan trọng ban hành tại phụ lục kèm theo Thông tri số 13-TT/TU ngày 28/10 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về đại hội Đảng các cấp.

Số lượng cấp ủy viên và cơ cấu cấp ủy

Về số lượng cấp ủy viên:

Đảng bộ tỉnh không quá 65 đồng chí. Đối với các đảng bộ huyện, thành, thị: Đảng bộ thành phố Vinh không quá 41 đồng chí. Các đảng bộ huyện: Thanh Chương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nghi Lộc không quá 39 đồng chí. Các đảng bộ còn lại không quá 37 đồng chí.

Đối với các đảng bộ khác trực thuộc Tỉnh ủy gồm: Quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an, thực hiện theo hướng dẫn của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương.

Các đảng bộ: Khối Các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh từ 23 đến 25 đồng chí. Đảng bộ Trường Đại học Vinh không quá 21 đồng chí. Đảng bộ Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh không quá 15 đồng chí. 

Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020. Ảnh: Thành Duy
Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 -2020. Ảnh: Thành Duy

Về cơ cấu cấp ủy:

Đối với Đảng bộ tỉnh sẽ theo cơ cấu của Đề án ban chấp hành Đảng bộ tỉnh trình đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đối với các đảng bộ huyện, thành, thị gồm: Bí thư, phó bí thư, trưởng các ban xây dựng đảng, chủ nhiệm UBKT, chánh văn phòng cấp ủy, 1 phó ban tổ chức, 1 phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và một số phó ban đảng khác (nếu thấy cần thiết); chủ tịch, phó chủ tịch HĐND; chủ tịch, các phó chủ tịch UBND; chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội; trưởng công an, chỉ huy trưởng quân sự huyện, trưởng một số phòng chuyên môn của UBND; người đứng đầu cơ quan Tòa án nhân dân hoặc Viện kiểm sát nhân dân, một số doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội; bí thư hoặc chủ tịch UBND một số xã, phường, thị trấn. 

Đối với những nơi thí điểm thực hiện hợp nhất một số cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền có chức năng, nhiệm vụ tương đồng hoặc thực hiện chức danh trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì ngoài cơ cấu 1 đồng chí ủy viên ban thường vụ có thể xem xét, cơ cấu 1 đồng chí cấp phó (nội vụ, thanh tra, Mặt trận Tổ quốc) tham gia cấp ủy cùng cấp.

Đối với các đảng bộ cấp trên cơ sở khác trực thuộc Tỉnh ủy, cơ cấu cấp ủy đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư, phó bí thư, lãnh đạo chủ chốt chuyên môn, trưởng và một số phó các ban xây dựng đảng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh văn phòng cấp ủy, trưởng một số đoàn thể chính trị và một số đồng chí bí thư hoặc thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Đối với các đảng bộ cơ sở trực thuộc Tỉnh ủy (Đại học Vinh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh) được cơ cấu một cách phù hợp.

Số lượng ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư

Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có 17 đồng chí. Hướng cơ cấu gồm: Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch và 1 Phó Chủ tịch UBND; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và trưởng các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận, Nội chính; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc; Chỉ huy trưởng quân sự, Giám đốc công an và một số địa bàn, lĩnh vực trọng yếu: Thành phố Vinh, Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh. Số lượng Phó Bí thư Tỉnh ủy không quá 2 đồng chí.

Đảng bộ thành phố Vinh không quá 13 đồng chí. Các đảng bộ huyện: Thanh Chương, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, Nghi Lộc từ 11 đến 13 đồng chí.  Các đảng bộ còn lại không quá 11 đồng chí. Số lượng phó bí thư 2 đồng chí. 

Số cán bộ được tăng thêm để luân chuyển, đào tạo theo quy hoạch của tỉnh (làm phó bí thư phụ trách cơ sở) không tính vào số lượng cấp ủy viên, ủy viên Ban thường vụ và phó bí thư cấp ủy nêu tại Chỉ thị 35-CT/TW và Thông tri này; việc giới thiệu và bầu cử đối với số cán bộ được tăng thêm vẫn thực hiện theo quy định chung.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Cơ cấu Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện gồm: Bí thư, phó bí thư; chủ tịch và 1 phó chủ tịch HĐND; chủ tịch và 1 phó chủ tịch UBND (đối với các huyện, thành, thị được quy định số lượng trên 11 đồng chí ủy viên ban thường vụ thì có thể bố trí thêm 1 phó chủ tịch UBND nhưng khi xây dựng đề án phải phân tích rõ yêu cầu của việc bổ sung thêm ủy viên ban thường vụ và phải được sự phê duyệt của cấp ủy cấp trên trực tiếp); Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cấp ủy và trưởng các ban: Tổ chức, Tuyên giáo, Dân vận; Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (ở những nơi chưa thực hiện trưởng ban dân vận đồng thời là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc); Chỉ huy trưởng quân sự, trưởng công an và một số địa bàn, lĩnh vực trọng yếu.

Còn các đảng bộ: Khối Các cơ quan tỉnh, Khối Doanh nghiệp tỉnh không quá 7 đồng chí. Cơ cấu gồm: Bí thư, các phó bí thư, trưởng các ban Đảng, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh văn phòng, bí thư đảng ủy một số cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp có vị trí quan trọng về kinh tế - xã hội. Số lượng phó bí thư 1 đến 2 đồng chí.

Đảng bộ Trường Đại học Vinh không quá 7 đồng chí, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh không quá 5 đồng chí. Cơ cấu gồm: Hiệu trưởng, hiệu phó, bí thư chi bộ, trưởng các khoa hoặc thành phần khác được cơ cấu một cách phù hợp. Phó bí thư 1 đồng chí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng quy định đối với đảng bộ xã, phường, thị trấn thì số lượng cấp ủy viên không quá 15 đồng chí. 

Đối với những đảng bộ cấp xã sau sáp nhập đơn vị hành chính thực hiện theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Cơ cấu cấp ủy viên gồm:Bí thư, phó bí thư trực đảng, chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND, UBND; chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, trưởng công an, quân sự, công chức chuyên môn, một số bí thư chi bộ hoặc khối, xóm trưởng, trưởng bản, vùng trọng yếu về quốc phòng, an ninh.

Số lượng ban thường vụ với đảng bộ xã, phường, thị trấn từ 3 đến 5 đồng chí. Cơ cấu gồm: Bí thư, phó bí thư trực đảng, phó bí thư - chủ tịch UBND, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc và phó chủ tịch HĐND hoặc phó chủ tịch UBND. Số lượng phó bí thư có từ 1 đến 2 đồng chí.

Những đảng bộ cơ sởthuộc loại hình khác thì số lượng cấp ủy viên cơ bản thực hiện như ở nhiệm kỳ 2015-2020. Ban thường vụ cấp ủy cấp trên cơ sở căn cứ đặc điểm, tình hình của từng đơn vị để hướng dẫn, quy định số lượng, cơ cấu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cho các loại hình tổ chức cơ sở đảng trực thuộc khác. 

Còn các đảng bộ Quân đội, Công an thực hiện theo quy định riêng của Bộ Chính trị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Tin mới