mask

Hà Nội thí điểm thi tuyển giám đốc điều hành đơn vị sự nghiệp công lập

Mặc dù BTC đã cố gắng hạn chế hành động phản cảm nhưng vẫn còn đó những hình cảnh chưa đẹp khi ném tiền vào kiệu, xoa tiền vào hiện vật.

Nội dung này được nêu trong Kế hoạch số 72-KH/TU vừa được Thành ủy Hà Nội ban hành về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ "Về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII).

Ngoài ra, Thành ủy Hà Nội còn nêu 8 nội dung khác nhằm “quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các đơn vị sự nghiệp công lập” - một trong 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch.

Theo đó, thành phố sẽ quản lý, giám sát chặt chẽ biên chế của các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách thành phố bảo đảm toàn bộ hoặc một phần chi thường xuyên; rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại và tinh giản biên chế đối với các chức danh lái xe, bảo vệ, nhân viên phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đổi mới cơ chế, phương thức tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (bao gồm cả cán bộ quản lý). Thực hiện đào tạo lại, hỗ trợ thích hợp đối với viên chức và người lao động dôi dư do sáp nhập, giải thể hoặc chuyển thành đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Thành phố cũng sẽ chỉ đạo xây dựng kế hoạch và giải pháp để giải quyết dứt điểm số viên chức, người lao động vượt quá biên chế được giao (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính). Các cơ quan, đơn vị chưa sử dụng hết số biên chế được giao phải xem xét, cắt giảm phù hợp. Với các đơn vị sự nghiệp, thành phố sẽ tổ chức phân loại viên chức theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo hướng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ chiếm tỷ lệ ít nhất 65%.

Thành phố sẽ đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về chi đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp; chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập có đủ điều kiện sang công ty cổ phần. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội hóa, trước hết là những cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và cơ sở y tế, tổ chức khoa học và công nghệ ở các quận, huyện, thị xã có khả năng xã hội hóa cao.

Các đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện sẽ chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hạch toán như doanh nghiệp. Thành ủy chỉ đạo kiên quyết chuyển sang cơ chế tự bảo đảm hoàn toàn về tài chính đối với nhóm các đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp các dịch vụ sự nghiệp công có khả năng xã hội hóa cao trên cơ sở Nhà nước thực hiện lộ trình bảo đảm kinh phí hoạt động có thời hạn./.

Tin mới