Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không thể xuyên tạc, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng của Đảng

(Baonghean.vn) - Chỉ còn ít ngày nữa là Đại hội XIII của Đảng chính thức khai mạc. Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện chính trị trọng đại ấy thì ở chiều ngược lại, các thế lực thù địch, những phần tử phản động, cơ hội chính trị lại ráo riết tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống phá.
BBC Tiếng Việt, một trong những trang báo thường xuyên có hoạt động công kích, chống phá Việt Nam. Ảnh chụp màn hình ảnh 1
BBC Tiếng Việt, một trong những trang báo thường xuyên có hoạt động công kích, chống phá Việt Nam. Ảnh chụp màn hình 

Trên một số diễn đàn tiếng Việt ở hải ngoại, như: VOA, BBC... xuất hiện ngày càng nhiều những bài viết mà mới xem qua người ta dễ lầm tưởng đó là những tiếng nói tâm huyết, trách nhiệm vì sự phát triển của Việt Nam, nhưng đọc kỹ chúng ta sẽ thấy “trái tim đen” của người viết đã phơi bày rõ. Họ khuyên rằng: Việt Nam cần “đi tìm chủ thuyết mới”, “lựa chọn con đường mới” nếu muốn phát triển. Trong một bài viết phát trên BBC Tiếng Việt hôm 13/1/2021, tác giả N.H.L lộ rõ chân dung một kẻ đạo đức giả khi đưa ra lời cầu mong Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ “can đảm và sáng suốt đi tìm một con lộ khác - hợp thời, hợp nhân tâm và mong mỏi của nhân dân - cho cơ đồ Tổ quốc Việt Nam”.

Những giọng điệu ấy không nhằm mục đích nào khác là xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng ta; phủ nhận con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang đi. Đây là một trong những nội dung mà các thế lực thù địch tập trung chống phá ta từ lâu, đặc biệt là vào dịp đất nước diễn ra sự kiện lớn, quan trọng, nhất là trước các kỳ đại hội Đảng, chúng càng gia tăng hòng làm cho Đảng ta lung lay, chệch hướng, dẫn tới thay đổi nền tảng tư tưởng, mục tiêu chính trị.  

VOA Tiếng Việt
VOA Tiếng Việt - một trong những trang do các phần tử lưu vong lập nên với mục đích chống phá thành quả cách mạng của nước ta. Ảnh chụp màn hình

Có thể khẳng định, dù bằng chiêu trò gì đi chăng nữa chúng cũng không thể đạt được mục đích, bởi bản chất cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác-Lê nin là không thể phủ nhận; trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tính nguyên tắc trong mọi hoạt động của Đảng ta. Thực tiễn ngày càng chứng minh thuyết phục sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin mãi trường tồn.

Đối với cách mạng Việt Nam, chính nhờ đến với chủ nghĩa Mác-Lênin, với Cách mạng Tháng Mười Nga mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tìm ra con đường cứu nước, cứu dân phù hợp. Sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam là dấu mốc chấm dứt cuộc khủng hoảng đường lối của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Bằng chủ trương, đường lối đúng đắn, đáp ứng khát vọng Nhân dân nên chỉ sau 15 năm thành lập Đảng ta đã lãnh đạo quần chúng Nhân dân đứng lên kháng chiến và giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lập nên nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là minh chứng hùng hồn khẳng định sức mạnh vô địch của “lòng dân” dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên Ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình - Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ảnh tư liệu 

Sau cách mạng Tháng Tám thành công, chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Đứng trước tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” nhưng nhờ vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện hoàn cảnh cụ thể, bằng đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính”, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân, toàn quân chiến đấu kiên cường, dũng cảm làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu, kết thúc chín năm trường kỳ kháng chiến, mở ra thời kỳ mới: miền Bắc hoàn toàn giải phóng và bước vào xây dựng CNXH, miền Nam tiếp tục kháng chiến hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, tiến tới mục tiêu thống nhất nước nhà.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã hoàn thành xuất sắc mục tiêu giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất nước nhà. Thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước được tạo bởi nhiều yếu tố, một trong những yếu tố có tính quyết định đó là vận dụng sáng tạo quan điểm Chủ nghĩa Mác-Lênin về bạo lực cách mạng, Đảng ta đã xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà, đó là dùng bạo lực cách mạng để chống lại bạo lực phản cách mạng.

Cột cờ Hà Nội. Ảnh tư liệu
Cột cờ Hà Nội. Ảnh tư liệu

Đất nước thống nhất, trước khó khăn chồng chất, đặc biệt là kinh tế lâm vào khủng hoảng, đời sống Nhân dân gặp vô vàn khó khăn, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện mới, Đảng đề ra những chủ trương, nghị quyết phù hợp, từng bước xóa bỏ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp, thực hiện hàng loạt chính sách “cởi trói”  nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân vào sự nghiệp cải tạo KT-XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. Nhờ đó chúng ta từng bước nâng cao năng suất lao động, sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tăng nhanh không chỉ góp phần cải thiện đời sống nhân dân mà còn dư thừa để xuất khẩu.

Bước vào sự nghiệp đổi mới và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, để tập hợp, phát huy mọi khả năng, tạo động lực tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh gắn với thúc đẩy phát triển KT-XH, nhiều chính sách phù hợp với thực tiễn đất nước được Đảng ta ban hành, đi vào cuộc sống và đạt được những thành tựu quan trọng.

Đặc biệt trong gần 35 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Từ chỗ lâm vào khủng hoảng KT-XH, đất nước ta đã ra khỏi khủng hoảng và tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Kinh tế tăng trưởng khá, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường. Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi…Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Bên cạnh những thành tựu to lớn đã đạt được, trong quá trình lãnh đạo đất nước, Đảng ta không tránh khỏi những vấp váp, khuyết điểm. Tỉnh táo phân tích, nhận định, Đảng ta chỉ rõ đó là do nguyên nhân chủ quan từ nhận thức, sự vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn chưa phù hợp. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế ấy, Đảng ta xác định luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng, kim chỉ nam cho hành động, đứng vững trên nền tảng ấy để đề ra chủ trương, đường lối và giải pháp thực hiện mục tiêu cách mạng. Mặt khác Đảng ta luôn nhấn mạnh tiếp tục nghiên cứu, phát triển chủ nghĩa Mác- Lê nin để cập nhật, bổ sung vào đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đó là công việc quan trọng, cấp thiết trong bối cảnh đất nước và thế giới hiện nay.

Quảng trường Hồ Chí Minh tại TP.Vinh(Nghệ An). Ảnh Hải Vương
Quảng trường Hồ Chí Minh tại TP Vinh (Nghệ An). Ảnh: Hải Vương

Những “lời khuyên” cần đi tìm một “chủ thuyết phát triển mới” hay “đi tìm một con lộ khác”… thực chất là giọng điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận con đường xây dựng CNXH mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Nhưng dù có xảo trá, tinh vi đến đâu đi chăng nữa thì những giọng điệu ấy cũng không thể làm suy giảm niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta vào Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà đất nước ta đang đi. Những thành tựu mà Nhân dân ta đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng là lời phản bác đanh thép, là sự phủ định thuyết phục trước mọi giọng điệu bóp méo, xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch, phản động. Những thành tựu ấy càng thêm khẳng định mục tiêu lý tưởng, tương lai đất nước, con đường đi lên xây dựng CNXH mà Đảng và Nhân dân ta đã lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn./.                                                            

Tin mới