mask

Nghệ An chỉ đạo tuyên truyền tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5

(Baonghean.vn) - Ngày 12/4 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã ban hành Hướng dẫn số 15-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 46 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước gắn với kỷ niệm 135 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; triển khai thực hiện các nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nghệ An chỉ đạo tuyên truyền tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 ảnh 1
Chủ tịch Hồ Chí Minh thǎm Nhà máy diêm Thống Nhất năm 1956. Ảnh tư liệu

Làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1/5, quá trình xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; qua đó khẳng định vị trí, vai trò, đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân, đặc biệt là cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đối với Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam; cổ vũ, phát huy bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực của đội ngũ CNVCLĐ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung:

- Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; đường lối cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; sự giúp đỡ to lớn của bạn bè quốc tế và Nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của Nhân dân ta; những bài học kinh nghiệm quý báu về chỉ đạo chiến lược, các phương thức, biện pháp để tập hợp lực lượng, phát huy sức mạnh ý chí thống nhất Tổ quốc và khát vọng hòa bình vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh.

Nghệ An chỉ đạo tuyên truyền tốt các hoạt động kỷ niệm ngày 30/4 và 1/5 ảnh 2
Treo cờ Tổ quốc chào mừng các ngày lễ lớn tại phường Trường Thi (TP. Vinh). Ảnh tư liệu: Đ.A

- Tuyên truyền quá trình ra đời và chặng đường lịch sử vẻ vang của giai cấp công nhân; quan điểm, chủ trương, của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; ý nghĩa của sự kiện 75 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 56, ngày 29/4/1946 quy định người lao động được nghỉ làm việc có hưởng lương và bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Lễ mít tinh ngày 1/5/1946.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng thời, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy; cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, đóng góp của Công đoàn Việt Nam - tổ chức chính trị, xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hưởng ứng An toàn, vệ sinh lao động tại các cấp Công đoàn năm 2021; tuyên truyền kết quả của Chương trình 75.000 sáng kiến vượt khó, phát triển của đội ngũ CNVCLĐ cả nước do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phải bảo đảm đúng định hướng, thiết thực, hiệu quả, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo sự ủng hộ, phối hợp của các ban, ngành, chính quyền và cả hệ thống chính trị; tạo khí thế cách mạng, thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.

Thông qua tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./. 

Tin mới