mask

Nghệ An: Đảng viên tự đối chiếu, nhận diện 27 biểu hiện theo 5 cấp độ trong kiểm điểm cuối năm

(Baonghean.vn) - Trong kiểm điểm cuối năm, từng đảng viên tự đối chiếu, nhận diện 27 biểu hiện theo 5 cấp độ: Không có biểu hiện; có biểu hiện nhưng chưa rõ; có biểu hiện nhưng không thường xuyên hoặc có biểu hiện thường xuyên; vi phạm nghiêm trọng; vi phạm rất nghiêm trọng.

Đây là một trong những nội dung quan trọng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An nêu rõ tại Kế hoạch số 215- KH/TU ngày 28/10/2019 kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, xếp loại, khen thưởng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Liên hệ cụ thể với chức trách nhiệm vụ được giao

Trước hết, theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đảng viên cần kiểm điểm trên các mặt gồm: 

Về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong, lề lối làm việc.

+ Tư tưởng chính trị: Trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan cách mạng. 

+ Phẩm chất đạo đức, lối sống: Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Nghệ An: Đảng viên tự đối chiếu, nhận diện 27 biểu hiện theo 5 cấp độ trong kiểm điểm cuối năm ảnh 1
Cuộc họp mở rộng bàn về công tác phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương. Ảnh: Thành Duy

+ Ý thức tổ chức kỷ luật: Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; các nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí theo quy định; trách nhiệm nêu gương của đảng viên; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú.

+ Tác phong, lề lối làm việc: Năng động, sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp.

+ Liên hệ 27 biểu hiện về suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ phù hợp với từng đối tượng đảng viên (công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nông dân, công nhân, cán bộ lãnh đạo, quản lý, đảng viên hưu trí không tham gia công tác tại địa phương):

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu từng đảng viên tự đối chiếu, nhận diện 27 biểu hiện theo 5 cấp độ: Không có biểu hiện; có biểu hiện nhưng chưa rõ; có biểu hiện nhưng không thường xuyên hoặc có biểu hiện thường xuyên; vi phạm nghiêm trọng; vi phạm rất nghiêm trọng. Đối chiếu với từng biểu hiện đã nhận diện để đề ra biện pháp khắc phục, phòng ngừa trong thời gian tới.

Lưu ý, trong kiểm điểm cá nhận tự nhận còn hạn chế, khuyết điểm thì phải coi đó có thể là những biểu hiện suy thoái ở các cấp độ tương ứng. Khi kiểm điểm, đảng viên cần liên hệ cụ thể với chức trách nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch số 215 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Đối với đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức và những người khác hưởng lương từ ngân sách nhà nước: Khi kiểm điểm cần đi sâu làm rõ về khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tinh thần đổi mới, sáng tạo, tự chịu trách nhiệm; ý thức, thái độ phục vụ nhân dân. 

Đối với đảng viên là công nhân, nông dân, người lao động, học sinh: Khi kiểm điểm cần làm rõ nội dung về thực hiện phong trào thi đua học tập, lao động giỏi, sáng tạo, ý thức vượt khó, không trông chờ ỷ lại,…

Đối với đảng viên hưu trí không tham gia công tác tại địa phương: Cần đi sâu kiểm điểm về sự gương mẫu chấp hành pháp luật, chấp hành chế độ sinh hoạt đảng và đóng đảng phí, thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú, kỷ luật phát ngôn,…

Trên cơ sở tự đánh giá, xác định của đảng viên, chi bộ tổ chức kiểm điểm: Đối với các trường hợp có biểu hiện thường xuyên, vi phạm nghiêm trọng, vi phạm rất nghiêm trọng tùy theo nội dung, tính chất, mức độ vi phạm phải xem xét xử lý hoặc đề nghị cấp trên xem xét xử lý về đảng, chính quyền, đoàn thể bằng các hình thức tương ứng; đối với các trường hợp có biểu hiện nhưng không thường xuyên thì kiểm điểm rút kinh nghiệm.  

Đảng viên còn thực hiện kiểm kiểm về thực hiện chức trách, nhiệm vụ: Việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên, quyền hạn và trách nhiệm đối với các chức vụ công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể) theo quy định. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm được lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể. Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Bên cạnh đó, đảng viên kiểm điểm việc thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hàng năm. Kết quả khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được cấp có thẩm quyền kết luận hoặc chỉ ra ở kỳ kiểm điểm trước. Những vấn đề được gợi ý kiểm điểm (nếu có).

Kiểm điểm trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo

Với những đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Ngoài những nội dung kiểm điểm đảng viên nêu trên, còn đối chiếu tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá, xếp loại cán bộ theo quy định của cấp liên quan để kiểm điểm, trong đó phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

Kết quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của địa phương, cơ quan, đơn vị; quan hệ phối hợp với cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý; thái độ công tâm, khách quan; việc quy tụ, đoàn kết và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng.

Ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham những, lãng phí, cơ hội, vụ lợi. Việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp.

Còn đối với đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý là người đứng đầu ngoài những nội dung nêu kiểm tại điểm đảng viên và đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn phải kiểm điểm gắn trách nhiệm cá nhân trong kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cơ quan, đơn vị.

Về đối tượng kiểm điểm là cá nhân sẽ bao gồm đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh (trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng, đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng). Đối với cấp ủy viên bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy thì vẫn phải kiểm điểm.

Kế hoạch số 215 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Tin mới