Thanh Chương: Kết nạp 235 đảng viên ở nông thôn

(Baonghean.vn) - Công tác kết nạp đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên  bảo đảm sự kế thừa, phát triển và tăng sức chiến đấu của Đảng.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa quan trọng của công tác phát triển đảng viên mới đối với việc củng cố, xây dựng đảng vững mạnh, trong những năm qua, các cấp ủy ở Thanh Chương chăm lo công tác này; coi đây là nhiệm thường xuyên của các cấp ủy đảng.

Lãnh đạo huyện Thanh Chương tìm hiểu điều kiện lao động, thu nhập của người lao động
Lãnh đạo huyện Thanh Chương tìm hiểu điều kiện lao động, thu nhập của người lao động tại Nhà máy may xuất khẩu tại xã Thanh Tiên.

Theo đó, Huyện ủy Thanh Chương có nhiều giải pháp để tăng số lượng đảng viên kết nạp hàng năm như giao chỉ tiêu cho từng chi bộ mỗi năm ít nhất kết nạp 1 đảng viên mới.

Đối với MTTQ, các tổ chức đoàn thể có trách nhiệm tuyên truyền, động viên và tạo môi trường để các nhân tố tích cực thể hiện, từ đó kịp thời phát hiện, bồi dưỡng để giới thiệu cho đảng.

Kết quả năm 2015, toàn huyện kết nạp được 323 đảng viên mới, trong đó có 235 đảng viên khối nông thôn; 46 đảng viên khối hành chính, sự nghiệp; 5 đảng viên lực lượng vũ trang; 37 đảng viên là học sinh; 11 đảng viên là người dân tộc. Riêng 2 tháng đầu năm 2016, huyện kết nạp được 58 đảng viên mới.

Mình Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới