mask

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sắp xếp lại tổng cục, giảm đầu mối trung gian

Thủ tướng yêu cầu rà soát và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của bộ ngành, cơ quan thuộc Chính phủ, đặc biệt là các tổng cục, giảm tổ chức trung gian.

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Một lĩnh vực được giao cho một bộ chủ trì, chịu trách nhiệm.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ khẩn trương rà soát, đánh giá xây dựng dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan mình.

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành rà soát, đánh giá kỹ và xác định rõ các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ theo phân công của Chính phủ và quy định pháp luật chuyên ngành, bảo đảm một ngành, lĩnh vực được giao cho một bộ chủ trì, chịu trách nhiệm giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước trên phạm vi cả nước.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sắp xếp lại tổng cục, giảm đầu mối trung gian ảnh 1
Hiện cả nước có 36 Tổng cục và tương đương. Trong ảnh lực lượng quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý Thị trường đang kiểm tra hàng hóa.

Đối với cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo rà soát, đánh giá kỹ và xác định đầy đủ chức năng theo quy định của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu phát triển theo chủ trương của Đảng và của pháp luật.

Về nhiệm vụ, quyền hạn chung của các bộ ngành, Thủ tướng đề nghị kết cấu lại các khoản, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn chung theo quy định.

Về nhiệm vụ, quyền hạn theo ngành, lĩnh vực của các bộ ngành, Thủ tướng yêu cầu rà soát và hoàn thiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và phân công của Chính phủ, bảo đảm thực hiện nhất quán nguyên tắc một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính. Những việc có sự giao thoa giữa các bộ, ngành và giữa các tổ chức, đơn vị thuộc bộ, ngành phải xác định rõ nội dung phối hợp, thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc tổ chức, thực hiện; không chồng chéo hoặc chia cắt, bỏ trống nhiệm vụ.

Trong quá trình hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cần thể hiện rõ nội dung phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ với bộ, ngành và giữa bộ ngành với chính quyền địa phương cấp tỉnh, bảo đảm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu bộ ngành trong quản lý nhà nước.

Về nhiệm vụ, quyền hạn chung của các cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng đề nghị kết cấu lại các khoản, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn chung theo quy định.

Về nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của các cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu rà soát và hoàn thiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành và phân công của Chính phủ, trong đó kết cấu lại các khoản để thể hiện rõ nội dung phân cấp trong việc cung ứng dịch vụ công thuộc phạm vi, nhiệm vụ của cơ quan thuộc Chính phủ.

Giải thể hoặc tổ chức lại các cơ quan trùng lặp, chồng chéo

Về tổ chức bộ máy đối với tổ chức hành chính, Thủ tướng yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí thành lập, tổ chức do Chính phủ quy định tại Nghị định số 101/2000 (đặc biệt là các tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục), Nghị định số 47/2019.

Trong đó Thủ tướng lưu ý, giảm tổ chức trung gian; sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức tham mưu, quản lý chuyên ngành mà không xác định rõ phạm vi, đối tượng thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý nhà nước theo phân công của Chính phủ; giải thể hoặc tổ chức lại các cơ quan, tổ chức có trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và hoạt động không hiệu quả, bỏ phòng trong vụ; giảm tối đa tổ chức phòng và tương đương thuộc cục, thanh tra, văn phòng.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước thuộc bộ, thuộc tổng cục, cục thuộc bộ bảo đảm tinh gọn tối đa đầu mối, phù hợp với quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập theo ngành, lĩnh vực và đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị định 120/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Đồng thời rà soát, đánh giá kỹ và đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp thuộc bộ, thuộc cục, tổng cục theo hướng chỉ giữ lại các đơn vị thuộc bộ phục vụ nhiệm vụ chính trị và các đơn vị đầu ngành gắn với chức năng, nhiệm vụ của bộ, đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập do Chính phủ quy định tại Nghị định 120/2020.

Chuyển các đơn vị cung ứng dịch vụ sự nghiệp công còn lại về địa phương quản lý và sắp xếp, cơ cấu lại các đơn vị theo ngành lĩnh vực, bảo đảm thu gọn tối đa đầu mối và đáp ứng đầy đủ tiêu chí, điều kiện thành lập theo quy định của pháp luật chuyên ngành và Nghị định số 120/2020. Cùng với đó đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ theo yêu cầu tại Nghị quyết 19 của Trung ương và các nghị định có liên quan Chính phủ.

Về tiến độ thực hiện, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành sớm hoàn thành dự thảo Nghị định gửi về Bộ Nội vụ để thẩm định trước ngày 20/9 và tiếp thu giải trình, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ theo quy định.

Tin mới