mask

Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua giảng dạy lý luận chính trị

(Baonghean.vn) - Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn, tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua hoạt động giảng dạy lý luận chính trị hiện nay là việc làm thực sự cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống lý luận chính trị sâu sắc.
a

Sáng 4/6, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo “Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua hoạt động giảng dạy lý luận chính trị hiện nay”. Dự hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Thanh Lê

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn khẳng định: Trong tiến trình lãnh đạo của cách mạng Việt Nam, Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động để đề ra cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động thường xuyên chống phá, tìm mọi cách để làm sụp đổ nền tảng tư tưởng của Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ chế độ chính trị và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Hiện nay, trong tình hình thế giới, khu vực trước những diễn biến phức tạp, khó lường đã xuất hiện những quan điểm sai trái, thù địch và phát triển nhiều cấp độ, đối tượng khác nhau.

"Hơn lúc nào hết để làm tốt việc đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch chúng ta cần có những nghiên cứu, đánh giá một cách nghiêm túc, đầy đủ, toàn diện, sâu sắc", đồng chí Nguyễn Xuân Sơn nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Lê
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Vì vậy, Trường Chính trị tổ chức Hội thảo “Tăng cường đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch thông qua hoạt động giảng dạy lý luận chính trị hiện nay” là việc làm thực sự cần thiết, có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống lý luận chính trị sâu sắc để đấu tranh các quan điểm, sai trái thù địch trong giai đoạn hiện nay. 

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Thanh Lê
Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Thị Hồng Hoa phát biểu đề dẫn hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

Tại hội thảo có 24 tham luận của các đại biểu, nhà khoa học, tập trung thảo luận, trao đổi các ý kiến tập trung vào các nội dung: khẳng định sự đúng đắn, tính khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng; khẳng định sự cần thiết nhận diện, đồng thời đề xuất các giải pháp thông qua hoạt động giảng dạy lý luận chính trị để đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Tin mới