mask

Lãnh đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nội vụ

(Baonghean) - Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Nội vụ không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Nhiều kết quả nổi bật

Một trong những nhiệm vụ được Đảng bộ Sở Nội vụ tập trung tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Kế hoạch 111-KH/TU; Đề án số 09-ĐA/TU ngày 18/4/2018 của Tỉnh ủy về “Sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Sở đã tập trung hướng dẫn, thẩm định đề án về sắp xếp tổ chức bộ máy của các các cơ quan, đơn vị.

UBND tỉnh họp triển khai công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Thanh Lê
UBND tỉnh họp triển khai công tác sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: Thanh Lê

Đến nay, 22 sở, ban, ngành; 21 huyện, thành, thị; 12 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua đề án. Sở cũng đôn đốc các ngành xây dựng Đề án sắp xếp lại tổ chức, hợp nhất 5 Ban Quản lý Dự án của 4 sở (Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thể thao, Xây dựng) thành 1 Ban Quản lý Dự án trực thuộc tỉnh. Từ 2015 - 12/2019, toàn tỉnh giảm 3 chi cục, 6 phòng chuyên môn thuộc sở, ban ngành; 61 đơn vị sự nghiệp; giảm được ít nhất 61 người đứng đầu.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Nội vụ tiếp tục lãnh đạo chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể 45 đơn vị; quy định, điều chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy cho 21 sở, ban, ngành và 28 cơ quan đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành.

Hàng năm, Đảng ủy đã lãnh đạo chuyên môn tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua và ban hành Nghị quyết giao biên chế công chức trong các cơ quan nhà nước và phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi Ban Thi đua khen thưởng. Ảnh: Thanh Lê
Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi Ban Thi đua khen thưởng. Ảnh: Thanh Lê

Công tác quản lý biên chế ngày càng được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của cấp trên và công khai, minh bạch. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. Từ 2015 - 12/2019, toàn tỉnh tinh giản được 254 công chức, 2.456 viên chức.

Chuyển 22 đơn vị sự nghiệp sang tự chủ về chi thường xuyên, giảm 4.396 người làm việc hưởng lương trực tiếp từ ngân sách nhà nước (đạt chỉ tiêu tinh giản biên chế 10%). Nhiệm kỳ qua, Nghệ An là tỉnh nằm trong tốp đầu được Bộ Nội vụ đánh giá thực hiện tốt.

Cùng đó, Đảng ủy Sở đã tập trung lãnh đạo chuyên môn tham mưu cho UBND tỉnh Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị, HĐND các cấp xã, huyện, tỉnh đã thông qua Nghị quyết, trình Bộ Nội vụ và các bộ, ngành Trung ương thông qua. Đến nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Nghệ An.

Tập huấn cải cách hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã. Ảnh: Thanh Lê
Tập huấn cải cách hành chính cho cán bộ, công chức cấp xã. Ảnh: Thanh Lê

Theo đó, 36 đơn vị hành chính cấp xã được sắp xếp lại để hình thành 16 xã mới, giảm được 20 đơn vị hành chính cấp xã. Có 3.708 xóm sáp nhập thành 1.717 xóm, giảm được hơn 2.000 xóm. Xây dựng hướng dẫn, sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau khi sáp nhập. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và nhập xóm, khối, bản.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đã làm tốt công tác tham mưu trong công tác thi tuyển, tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đúng các quy trình, an toàn, công khai, minh bạch, đúng kế hoạch, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu thời kỳ mới.

Lãnh đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác nội vụ ảnh 4
Sở Nội vụ tổ chức thi sát hạch cán bộ, công chức. Ảnh: Thanh Lê

Tạo chuyển biến về cải cách hành chính

Với vai trò là cơ quan thường trực công tác Cải cách hành chính của tỉnh, trong nhiệm kỳ qua Sở Nội vụ đã tham mưu triển khai nhiều nội dung quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, những năm gần đây, chỉ số cải cách hành chính (Par index) đều tăng hơn so với năm trước.

Trong đó, có thực hiện Đề án điểm về Cải cách hành chính tại 7 sở, ngành, địa phương, đồng thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương xây dựng và thực hiện Đề án về Cải cách hành chính giai đoạn 2018 - 2020. Đặc biệt, năm 2019, UBND tỉnh chọn là “Năm Cải cách hành chính”, đã tăng cường chỉ đạo quyết liệt và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đảng ủy Sở Nội vụ cũng đã lãnh đạo chuyên môn tham mưu UBND tỉnh, thành lập các đoàn kiểm tra của tỉnh để tăng cường công tác kiểm tra và thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng, Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 10/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Qua đó, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan đơn vị được tăng cường. Nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã thực hiện 128 cuộc kiểm tra tại các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị và 180 xã, phường, thị trấn.

Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương, việc thực hiện hành chính của công chức, viên chức ở cơ sở. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ Sở Nội vụ kiểm tra kỷ luật, kỷ cương, việc thực hiện hành chính của công chức, viên chức ở cơ sở. Ảnh: Thanh Lê

Trong nhiệm kỳ, Sở Nội vụ đã làm tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, lãnh đạo công tác quản lý nhà nước đối với công giáo, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo mới đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân và các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật.

Công tác Thi đua - khen thưởng cũng được quan tâm chú trọng, Sở Nội vụ đã tích cực tham mưu triển khai thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn toàn tỉnh. Đảng bộ lãnh đạo thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về lĩnh vực văn thư lưu trữ.

Thời gian tới, nhiệm vụ chính trị ngành Nội vụ được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành sẽ rất nặng nề, liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, CCVC, sáp nhập địa giới hành chính cấp xã, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã; Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026... đòi hỏi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Cán bộ công chức Chi cục Văn thư lưu trữ thực hiện nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ. Ảnh: Thanh Lê
Cán bộ công chức Chi cục Văn thư lưu trữ thực hiện nhiệm vụ lưu trữ hồ sơ. Ảnh: Thanh Lê

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, Đảng bộ Sở sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phát huy dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tập hợp trí tuệ, đề cao ý thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng cơ quan vững mạnh, đoàn kết, thống nhất, hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tạo sức mạnh tổng hợp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Lê Đình Lý
(Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ)

Tin mới